Select Page


Inteligentny transport – jak usprawnić siatkę połączeń?


czy-zdrozeje-transport-do-holandii-wypowiedz-ekspertow-ocrk
 

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.

„Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Upowszechnienie nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Wszystkie te czynniki – przy sprzyjających regulacjach legislacyjnych – wpływają na rozwój gospodarki i wzrost PKB” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Rozwiązania z zakresu inteligentnego transportu obejmują narzędzia:

1. tworzenia innowacji technologicznych i nietechnologicznych: biznesowych, społecznych i organizacyjnych:
– gospodarki współdzielenia (sharing economy) i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
– pojęcia inteligentnego miasta (smart city) i inteligentnego transportu
– koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things) i jej wpływu na rozwiązania organizacyjne z zakresu inteligentnego transportu
2. poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych
– zmian na rynku pracy
– zmian form zatrudnienia i sposobów pracy, w związku z rozwojem technologii
– zależności pomiędzy rozwojem platform zarobkowego współdzielenia przejazdów i rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu oraz – zmianą sytuacji życiowej wybranych grup społecznych
3. uzupełnienia publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach
– identyfikacja priorytetów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego
– analiza komplementarności rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu
– analiza istniejących siatek połączeń transportowych

„Prognozuje się, że w najbliższych latach polskie miasta staną przed wyzwaniem połączenia w sie potrzeb mieszkańców, wzajemnych relacji mieszkańców, procesów podejmowania decyzji, procesów komunikacji służb publicznych i infrastruktury, których celem będzie zapewnienie obywatelom oczekiwanej jakości życia, rozumianej jako stopień zaspokojenia potrzeb, w tym zwiększania poziomu dostępności transportowej.

Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może by  tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych” – wskazują autorzy Raportu z Instytutu Sobieskiego.
 
 Żródło: www.federacjaprzedsiebiorcow.pl


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.