Select Page


Jak kurs walutowy wpływa na rynek?


blogBeznazwy-1
 

 

Na luty, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie  3,31 zł (0,75 EUR), co oznacza, że będzie lekko wyższy niż w miesiącach ubiegłych ale i tak niższy o około 11% w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku*.

Szacunek  średniego kosztu  jednego wozokilometra w lutym 2016

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztów w lutym, będą składały się poszczególne zmienne:
 
– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych –  1,09 zł (33 % całkowitego kosztu),
– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,17 zł (5,2% całkowitego kosztu),
– amortyzacja, leasing i inne –  0,37 zł (11,2 % całkowitego kosztu),
-koszt wynagrodzenia i delegacji Kierowców wliczając w to ZUS –  0,82 zł (24,8 % całkowitego kosztu),
– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu –  0,22 zł (6,5% całkowitego kosztu),
-koszt opłat drogowych i promów –  0,49 zł (14,9% całkowitego kosztu),
-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,15 zł (4,4 % całkowitego kosztu).

Wysoki kurs euro

Z końcem grudnia znacząco poszybował w górę kurs euro w stosunku do złotówki.  Takie tendencje na rynku przełożyły się na zmniejszenie ilości zamówień na rynku transportowym. Producenci czekali ze zleceniami importu towarów do Polski na osłabienie kursu euro.
Obecnie kurs euro dalej pozostaje na wysokim poziomie w stosunku do złotówki, co świadczy o nienajlepszej kondycji  polskiej gospodarki.
Rozpatrując poziom kursu euro w stosunku do złotówki na przestrzeni ostatniego roku widzimy, że kurs EUR/PL w ciągu tego roku znacząco wzrósł, co nie sprzyja zamówieniom importowym na transport do Polski.

Jakie czynniki kształtują kurs walutowy?

Notowania walut kształtuje wiele czynników, jednak w ujęciu długoterminowym, kursy walutowe informują nas o stanie gospodarki poszczególnych państw. Im gospodarka jest silniejsza (siła rozpatrywana jako rosnącą szybkość wydajności pracy)  tym jej waluta staje się mocniejsza. Istotnym czynnikiem jest tu też poziom inflacji, ponieważ występuje zależność, zgodnie z którą kraj z wysoką inflacją będzie borykał się z podobnie szybkim spadkiem wartości swojej waluty.

Rozpatrując kursy walutowe w ujęciu krótkoterminowym, największy wpływ na notowania mają przepływy kapitałów krótkoterminowych, czyli kapitał pieniężny inwestorów lokujących wolne środki w depozyty w krajowych bankach, obligacjach skarbowych, korporacyjnych czy akcjach krajowych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

Podsumowując na poziom kursów walutowych mają wpływ czynniki ekonomiczne: koniunkturalne (poziom dochodu narodowego, stopa inflacji, stopy procentowe), czynniki strukturalne (infrastruktura gospodarki, konkurencyjność gospodarki, sytuacja w bilansie płatniczym, poziom rozwoju techniczno-technologicznego) oraz czynniki pozaekonomiczne do których zaliczamy: czynniki polityczne, czynniki psychologiczne, częstotliwość i motywy interwencjonizmu banku centralnego na rynku walutowym.
 

W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty bada się aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów oraz w celu porównania poziomu ponoszonych kosztów z innymi podmiotami na rynku.
Przy tak dużej ilości podmiotów transportowych na rynku, jaką mamy w Polsce oraz ograniczonej możliwości podwyższania cen na usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i ich optymalizacji w celu poprawy wyników finansowych.

Specyfikacja kosztów i stałe zależności, z których mogą wynikać różnice znajdą Państwo pod adresem:
http://www.blogtransportowy.pl/2015/06/my-juz-wiemy-pierwsza-w-polsce-prognoza.html

 

prognoza1luty


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 4 lata temu.