Select Page


Otwarty kolejny odcinek Via Carpathia S19


p9010152s-1
 

1 września 2017r. oddany do ruchu został 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej, będący częścią szlaku Via Carpatia. Wykonawcą prac o wartości ok. 290 mln zł było konsorcjum firm, z liderem Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis inwestycji

Odcinek S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej ma dł. 12,5 km. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Wykonany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

Inwestycja realizowana była systemem „optymalizuj + projektuj + buduj”. Zadaniem Wykonawcy była kontynuacja projektowania po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji (ZnRID) oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji na użytkowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

 Umowę na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej podpisano 5 czerwca 2014r. Umowny termin zakończenia robót określony był na czerwiec br. Jednak z uwagi na budowę tymczasowego łącznika, oddanie S19 do ruchu przesunięte zostało na 1 września br.

Decyzję o wybudowaniu fragmentu tymczasowego łącznika na odcinku od początku nowowybudowanego odcinka S19 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366R podjęto po analizie postulatów, które wpłynęły do GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Rozwiązanie to pozwoli na użytkowanie całego wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S19 przy jednoczesnym wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obręb miasta Sokołów Małopolski  bez konieczności ponoszenia kosztów społecznych a ponadto ograniczy wartość robót traconych podczas budowy kolejnego odcinka S19.

Zakres budowy

Zakres kontynuacji projektowania i budowy drogi S19, obejmował m.in.:

1.    budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 12,5 km,
2.    budowę węzła drogowego Sokołów Małopolski (DW875),
3.    budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową o łącznej długości 4,5 km, w tym: tymczasowe włącznie do DK19 w miejscu lokalizacji przyszłego węzła „Sokołów Małopolski Północ”, przebudowa DK19, DW875,  DW881, DP1366R
4.    budowę dróg dojazdowych łącznej dł. 16,44 km,
5.    budowę obiektów inżynierskich: 1 estakada, 19 przejść dla zwierząt, 4 wiadukty, 1 przejazd gospodarczy,
6.    budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
7.    budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP I „Nienadówka”, MOP I „Stobierna”
8.    budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
9.    budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne: (ekrany akustyczne – 640 mb, osłony przeciwolśnionowe – 635 mb) przejścia dla zwierząt – 19 szt, przepusty ekologiczne –  wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
10. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej oraz MOP w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
11. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
12. budowę oświetlenia drogowego,
13. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
14. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy

Korzyści wynikające z budowy S19

Powyższy odcinek S19 stanowi fragment szlaku Via Carpatia pełniącego kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego na kierunku północ-południe. Wybudowanie tego odcinka S19 poprawi przede wszystkim trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, w której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. DK19 przechodząca przez tą miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

Wybudowany odcinek S19 umożliwi zatem przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszy ryzyko wypadków i poprawi przepustowości na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

 Aktualnie na Podkarpaciu stan realizacji i przygotowań S19 o łącznej długości ok. 169 km przedstawia się następująco:

– odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (nie oddany do ruchu, 6,3 km)
– odcinki w realizacji: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe – Babica (10,3 km)
– odcinki w przetargu: przetarg na realizacje systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km), przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica – Barwinek (74,9 km)

mapa-s19-sokolow-stobierna


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 1 rok temu.