Select Page


Wewnętrzne regulacje kabotażowe w Austrii


Schwechat Ostautobahn A4 Stau Lkw Verkehr Verkehrslawine Lärm Abgase Feinstaub PM10
 

Najnowsze informacje dotyczące wewnętrznych regulacji kabotażowych w Austrii. Kabotaż jest dalszą możliwością pełniejszej eksploatacji floty – np. wykonywanie usługi transportowej kabotażowej przez polskiego przewoźnika na terytorium Austrii.

 

Tekst przygotowany w celach informacyjnych, bez podstaw prawnych.

Od 14.05.2010 ważne są nowe regulacje unijne dla przejazdów kabotażowych w Austrii.
Od 1.1.2012 mogą tez przewoźnicy z Rumunii i Bułgarii wykonywać kabotaż. Dla najnowszego członka Unii Chorwacji jest przewidziany 2-letni okres przejściowy z możliwością przedłużenia o dalsze 2 lata.
Od 1.5.2011 ważne są w Austrii nowe zasady dotyczące swobodnego przepływu pracowników w ramach rynku wewnętrznego UE, które zostały wprowadzone po upływie okresu przejściowego dla nowych 8 krajów i które maja wpływ na wykonywanie kabotażu przez firmy i ich pracowników z innych krajów na terytorium Austrii.
Równocześnie dla Bułgarii i Rumunii ważne są te zasady, dla których termin przejściowy zakończył się 31.12.2013. Dla członka Unii Europejskiej Chorwacji nie ma zmian ze względu na to, ze jest członkiem dopiero od 1.7.2013 roku i obowiązują przepisy przejściowe.
Od 1.1.2015 obowiązują nowe regulacje ze względu na zwalczanie dumpingu placowego i socjalnego (LSDB-G)

Kabotaż jest oddelegowaniem pracowników do pracy za granica

Pojecie oddelegowania jest według RL 96/71 Unii Europejskiej uregulowane. Według tej regulacji oddelegowanie ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca wysyła swojego pracownika, w swoim imieniu w ramach umowy zakładowej do innego kraju na terytorium Unii Europejskiej. W czasie oddelegowania musi obowiązywać wiążąca umowa między pracodawcą wysyłającym i pracownikiem zatrudnionym (kierowca).
Przepisy kabotażowe (UE 1072/2009) mówią, ze unijne przepisy oddelegowania maja być zastosowane w przewozach kabotażowych. Dlatego tez na okres kabotażu przewidziane jest oddelegowanie pracowników.
Ze względu na charakter oddelegowania kabotaż  jest dopuszczalny, jeżeli zostanie dokonane oficjalne zgłoszenie.

Uwaga!

Wystawienie zaświadczenia oddelegowania przez Urząd Pracy w Austrii dla Polaków nie jest konieczne od 1.1.2014 – tylko dla obywateli z Chorwacji i krajów trzecich.

Zgłoszenie oddelegowania

– 1 tydzień przed rozpoczęciem przewozów kabotażowych na terenie Austrii, firma w Polsce wysyłająca kierowce wypełnia zgłoszenie. ( LINK do Formularza i LINK do WYJAŚNIENIA ) i przesyła drogą elektroniczną Postolin-zko@bmf.gv.at do Centrali Koordynacyjnej (ZKO) do spraw nielegalnego zatrudnienia pracowników (KIAB/Finanzpolizei) przy Ministerstwie Finansów (BMF). Ewentualne zmiany należy niezwłocznie zameldować odpowiednim formularzem LINK
– Zameldowanie oddelegowania jest obowiązkowe dla wszystkich krajów
– W przypadku krótkoterminowych zleceń należy przed rozpoczęciem wykonania zlecenia dokonać zameldowania (termin 1 tygodnia w takim przypadku nie jest ważny)
– Kopie zameldowania należy dać kierowcy do ręki
– Centrala Koordynacyjna (ZKO) przesyła zgłoszenie. dalej do:

 • Odpowiedniej Kasy Chorych w kraju (w celu kontroli i utrzymania przepisów socjalnych)
 •  Od 1.1.2014, w przypadku konieczności wystawienia EU-zaświadczenia oddelegowania do odpowiedniego regionalnego

Obowiązkowe EU-zaświadczenie oddelegowania dla obywateli (kierowców) z Chorwacji i krajów trzecich. 

Ze względu na to, ze nie dotyczy obywateli polskich nie podajemy szczegółów.

Uwaga!

W przypadku obywateli krajów trzecich potrzebne jest zameldowanie i inna dokumentacja!
Następujące dokumenty musi mieć pracownik na miejscu pracy (ciężarówka)

 •  SV-Formularz A1 o zameldowaniu pracownika w kasie chorych
 •  Potwierdzenie zgłoszenia oddelegowania
 •  W kraju zameldowania pracodawcy odpowiednie zaświadczenia o pozwoleniu na prace, zameldowanie i pozwolenie na pobyt

Nowe regulacje ze względu na zwalczanie dumpingu placowego i socjalnego (LSDB-G) obowiązujące od 1.1.2015

W celu zapobiegania zjawisku dumpingu socjalnego i placowego w trakcie stopniowego otwierania rynku pracy (od roku 2011) i w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc pracy dla swoich mieszkańców jak tez utrzymania wolnej konkurencji zostały wprowadzone dodatkowe obowiązki dla firm, które oddelegowują swoich pracowników do pracy w Austrii. Obowiązki te dotyczą tez kabotażu:

 • Obowiązek utrzymania płacy według prawa austriackiego w połączeniu z utrzymaniem odpowiednich zasad kwalifikacji grupy zawodowej i wielkości wynagrodzenia
 •  Obowiązek posiadania dokumentacji o płacy w jerzyku niemieckim w miejscu pracy (ciężarówka, autobus) w czasie trwania kabotażu – do których można zaliczyć:
  · Pisemna umowę o prace
  · Zaświadczenie o zarobkach, odcinki wypłat, wyciągi bankowe
  · Zapisy o zarobkach, dokumentacja czasu pracy i dokumenty potwierdzające kwalifikacje grupy placowej

Uwaga!

Obowiązek określenia odpowiedniej kwalifikacji według prawa w Austrii do której grupy placowej zalicza się kierowca jest wprowadzony w związku ze zniesieniem obowiązku od 1.5.2011 i 1.1.2014 posiadania przez kierowce zaświadczenia wydanego przez urząd austriacki zameldowania pracownika na oddelegowanie do Austrii.
Dokumentacja dotycząca płacy służy do kontroli przestrzegania prawa według austriackich przepisów i kwalifikacji grupy płacowej. W przypadku jeżeli nie jest możliwe posiadanie w miejscu pracy takiej dokumentacji – w każdym przypadku muszą znajdować się w kraju (w Austrii) i najpóźniej 2 dnia roboczego muszą być wysłane listem poleconym do urzędu.
Kontrola przeprowadzana jest przez Kompetenzzentrum LSDB – placówkę przy wiedeńskiej kasie chorych.

Zakaz wykonywania usługi

Przy (powtórnym) niewypełnieniu wymogów prawa dla więcej niż 3 pracowników przewidziany jest zakaz wykonywania usługi kabotażu na okres najmniej 1 roku i najdłużej 5 lat i kare od 2.000 do 20.000 Euro.

Zabezpieczenie na poczet sprawy

Organy kontrolne w przypadku podejrzenia np. braku zameldowania oddelegowania, uchylanie się z dokumentacja lub podejrzenie o małym wynagrodzeniu maja prawo wymierzyć odpowiednia kare i w chwili jej niezapłacenia maja prawo do konfiskaty rzeczy materialnych od zleceniobiorcy.

Zabezpieczenie i wstrzymanie płatności

Jeżeli zabezpieczenie na poczet sprawy nie jest możliwe do realizacji wówczas organy kontrolujące maja prawo w chwili podejrzenia o niemożliwości ścigania podejrzanego wykonującego usługę, wstrzymanie płatności przez zleceniodawce i przekazanie na poczet przyszłej sprawy. Wstrzymanie płatności nie może być większe niż najwyższa stawka kary pieniężnej.

Odpowiedzialność firmy oddelegowującej (firmy wykonującej kabotaż)

 •  Terminowe zameldowanie oddelegowania lub zmian
 •  Świadome podawanie fałszywych danych lub zmian
 •  dostarczanie i udostępnianie wymaganych dokumentów
 •  przesłanie wymaganych dokumentów
  za każdego pracownika kara pieniężna od 500 do 5.000 € ( w przypadku ponownym 1.000 do 10.000€)
 •  ze względu na nieprzestrzeganie wynagrodzenia dla pracowników według prawa austriackiego przewidziane kary
  o do 3 obcokrajowców dla każdego po 1.000 do 10.000 € , w przypadku powtórzenia 2.000 do 20.000€
  o powyżej 3 obcokrajowców dla każdego po 2.000 do 20.000 € , w przypadku powtórzenia 4.000 do 50.000€
  o Odpowiedzialność karna nie obowiązuje, jeżeli różnica już przed dochodzeniem została zapłacona i
  – Niewielkie zaniedbania nie były przekroczone lub
  – Przekroczenia są bardzo małe i
  – Rożnica została wypłacona

Odpowiedzialność krajowego zleceniodawcy (austriackiej firmy zlecającej usługę kabotażu)

Krajowy zleceniodawca odpowiada prawnie za:

 •  Właściwe zatrudnienie cudzoziemców według prawa kraju w którym mieści się firma oddelegowująca
 •  Przestrzeganie austriackiego prawa wynagrodzenia i warunków pracy, jak tez
 •  Wystawienie zaświadczenia oddelegowania (nie odpowiada w przypadku fałszywych danych podanych przez firmę oddelegowująca)

Kara pieniężna według prawa zatrudnienia obcokrajowców

 •  do 3 obcokrajowców dla każdego po 1.000 do 10.000 € , w przypadku powtórzenia 2.000 do 20.000€
 •  powyżej 3 obcokrajowców dla każdego po 2.000 do 20.000 € , w przypadku powtórzenia 4.000 do 50.000€
 •  wszelkie inne zabezpieczenia

 

Mimo naszych najlepszych starań wszystkie poniższe informacje maja tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie maja żadnych wiążących informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane użyciem tych informacji.

 

Źródło

 


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.