Select Page


KIO potwierdza decyzję GDDKIA


 

 KIO potwierdza decyzję GDDKIA

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Alpine Bau od decyzji GDDKiA wykluczającej tego wykonawcę z postępowania na kontynuację projektowania i budowy odcinka trasy S8 Opacz-Paszków. Zdaniem Izby okoliczności leżące u podstaw odstąpienia od umowy mieszczą się w ramach poważnego wykroczenia zawodowego.

Alpine Bau została przez GDDKiA wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1a ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Zaskarżenie tej decyzji do KIO przez wykonawcę zostało w całości oddalone przez Izbę. KIO uznała m.in., że oświadczenie wykonawcy z dnia 22.12.2009 r. („odstąpienie” Alpinie od umowy) miało służyć tylko uniknięciu negatywnych dla wykonawcy konsekwencji, a jedynym argumentem merytorycznym podnoszonym przez wykonawcę w „odstąpieniu” były zdaniem Izby błędy projektowe jednego z obiektów mostowych. Izba orzekła, iż to zamawiający skutecznie odstąpił od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Alpine.

GDDKIA jest zobowiązana ustawą Prawo Zamówień Publicznych do wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z przetargu, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat odstąpiła od umowy z nim z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przepis ten chroni Zamawiającego, a tym samym interes publiczny, przed udzielaniem zamówień niesolidnym wykonawcom, a wykonawców mobilizuje do prawidłowej realizacji zawartej umowy.

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.