Select Page


BOTM:Ostateczny termin odbioru przydzielonych zezwoleń


 

I
Komisja rozpatrzyła odwołania od rozstrzygnięcia w przedmiocie rozdziału zezwoleń EKMT/CEMT. W wyniku rozpatrzenia odwołań zezwolenia EKMT przydzielono:

LISTA
Ostateczny termin odbioru przydzielonych zezwoleń ustalono na dzień 6 lutego 2013 rok.

II
Ponadto, celem podziału pozostałych 21 zezwoleń EURO 5 GR IV ustalono dodatkowe kryteria:

    prawidłowe wykorzystanie i zwrot do BTM największej liczby zezwoleń Rosja ogólne i kraje trzecie (limit podstawowy i limit dodatkowy) z kontyngentu 2012 (wg. stanu na dzień 12 grudnia 2012 r.).
    przedsiębiorca posiada co najmniej 10 szt. „wolnych pojazdów” EURO 5, przy czym w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę 1 szt. zezwolenia EKMT z udziałem RUS liczbę wolnych pojazdów oblicza się w następujący sposób: liczba pojazdów EURO 5 – 2,5 pojazdów EURO 5 = „wolne pojazdy”
    złożenie przez przewoźnika wniosku o zezwolenia gr. I do IV i nie posiadanie zezwoleń EKMT/CEMT z ważnością na terenie Rosji lub otrzymanie ich nie więcej niż 1 szt. z jednoczesnym wykorzystaniem na poziomie co najmniej 3 jazd średnio miesięcznie.

Komisja postanowiła za przyznane wedle powyższych kryteriów zezwolenia EKMT/CEMT zmniejszyć posiadany przez przewoźnika limit zezwoleń Rosja kraje trzecie o 10 szt.

Powyższe kryteria spełniają:

LISTA
Ostateczny termin odbioru przydzielonych zezwoleń ustalono na dzień 6 lutego 2013 rok.

III
Poniższe zezwolenia wydawane będą na zasadach tzw. „wolnej sprzedaży” określonych w protokole z dnia 11 grudnia 2012 r.:

    zezwolenia EURO 3 grupy V przydziela się po 1 szt., przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 8 pojazdów EURO 3;
    zezwolenia EURO 3 grupy VII przydziela się po 1 szt., przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 2 pojazdy EURO 3;
    zezwolenia EURO 4 grupy V przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
    zezwolenia EURO 4 grupy VII przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
    zezwolenia EURO 5 grupy VII przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie;

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przypomina, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:

    okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 PLN)

    Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
    Główny Inspektorat Transportu Drogowego
    ul. Postępu 21
    02-676 Warszawa
    (w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)
    odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;
    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.
    
Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.