Select Page


DSV: Nowe przepisy, nowe obciążenia dla przewoźników


 

Od początku 2013 roku weszły życie przepisy prawa, których konsekwencją będzie zwiększenie obciążeń publiczno-prawnych nakładanych na firmy z branży TSL. Są to między innymi przepisy określające maksymalne i minimalne stawki podatków od środków transportu oraz nowe przepisy o homologacji pojazdów i części samochodowych.

Robert Stefański, Grupa DSV

Robert Stefański, Radca Prawny Grupy DSV opisuje zmiany w przepisach oraz wskazuje na konsekwencje z tych zmian nich płynące:

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające maksymalne i minimalne stawki podatków od środków transportu – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Dla przykładu, zgodnie z tym przepisami od początku 2013 r. stawki podatku od środków transportowych nie mogą być przez rady gmin ustalone na wyższych poziomach niż poniższe stawki maksymalne:
– od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3097,68 zł,
– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1893,80 zł,
– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: – do 36 ton włącznie – 2394,29 zł, – powyżej 36 ton – 3097,68 zł.

Należy zauważyć, że o faktycznych stawkach podatków i opłat lokalnych decyduje rada każdej gminy w stosownej uchwale. Te faktyczne stawki nie mogą być jednak wyższe od maksymalnych (tzw. górnych granic stawek kwotowych) ustalonych przez Ministra Finansów. W przypadku jednak gdy rada gminy nie uchwali przed końcem 2012 r. nowych stawek, to w 2013 będą obowiązywać stawki dotychczasowe. Mając jednak na uwadze fakt, stale pogarszającą się sytuację finansów polskich samorządów, to zapewne większość z gmin skorzysta z okazji podreperowania swych budżetów i podwyższy stawki podatku od środków transportu.

Z początkiem roku weszły w życie również nowe przepisy o homologacji pojazdów i części samochodowych, które będą wprowadzone do ustawy prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy uchwalone przez Sejm mają na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/46/WE z 5 września 2007 r. w sprawie wymagań homologacyjnych, których spełnienie jest konieczne, aby dopuścić do ruchu drogowego w Unii Europejskiej nowe typy pojazdów, przedmioty ich wyposażenia lub części.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami części samochodowe produkowane przez polskich przedsiębiorców będą musiały przechodzić nową procedurę homologacji unijnej, której wykonanie jest bardziej kosztowne w porównaniu z obecnie obowiązującymi procedurami. Spowoduje to zapewne wzrost cen części zamiennych, a w konsekwencji również koszty wykonywania usług transportowych. Eksperci ostrożnie szacują, że nowe przepisy mogą spowodować podwyższenie ceny części zamiennych samochodów i wyposażenia produkowanego w Polsce nawet o 20%.

Wskazane powyżej zmiany przepisów prawa zapewne spowodują podwyższenie od początku 2013 r. kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z realizacją krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych. Doprowadzi to w konsekwencji do wzrostu cen tych usług. Obecnie rentowność przedsiębiorców wykonujących usługi związane z transportem towarów jest na bardzo niskim poziomie i wskazany powyżej kolejny wzrost kosztów prowadzenia tej działalności zmusi ich do podwyższenia cen usług, gdyż w przeciwnym razie ich działalność przestanie być rentowna.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 6 lat temu.