Select Page


GDDKiA: budowa węzła Walichnowy w ciągu drogi S8


 

Jak podaje GDDKiA Budimex SA zbuduje węzeł Walichnowy w ciągu drogi ekspresowej S8. Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą w przetargu proponując najniższą cenę – 117,76 mln zł  za zrealizowanie inwestycji. Wartość kosztorysowa jaką przewidział na to zamawiający wynosiła 118,08 mln zł.
Od rozstrzygnięcia łódzkiego oddziału GDDKiA przysługuje odwołanie w terminie 10 dni.  Podpisanie umowy z wykonawcą planowane  jest pod koniec czerwca 2011. Zgodnie z warunkami zamówienia, budowa węzła powinna zostać zakończona w ciągu 20 miesięcy od chwili podpisania umowy i obejmuje również okresy zimowe.

Zakres prac budowlanych w ramach kontraktu obejmuje:
1) Roboty drogowe:
– budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej,
– budowa łącznic pomiędzy drogą krajową nr 14 (klasa GP) i drogą ekspresową S8,
– rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 14 od km 127+963,80 do km 129+110,20
– przebudowa drogi gminnej nr 117115 E,
– budowa nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych,
– budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym drogi ekspresowej,
– budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
– budowa przepustów drogowych.
2) Obiekty inżynierskie:
– budowa wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg,
– budowa przejścia dla zwierząt pod projektowaną drogą ekspresową w km 101+232,80,
– budowa przepustu w ciągu rowu melioracyjnego w km 101+047,80,
3) Kanalizacja deszczowa:
– budowa sieci kanalizacji deszczowej,
– budowa osadników i separatorów,
– budowa zbiorników na substancje niebezpieczne w razie rozszczelnienia.
4) Urządzenia ochrony środowiska:
– urządzenia oczyszczające ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników,
– budowa ekranów akustycznych
– budowa przejść dla zwierząt,
5) Zieleń:
– wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
– nasadzenia.
6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
– bariery ochronne,
– elementy oznakowania poziomego i pionowego,
– ogrodzenie drogi,
– zjazdy awaryjne,
– przejazdy awaryjne
– elementy telematyki
7) Oświetlenie
– budowa oświetlenia na węźle,
8 ) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
– cieki naturalne oraz urządzenia wodne,
– linie teletechniczne,
– sieć wodociągowa,
– sieć drenarska.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.