Select Page


GDDKiA: Konsorcjum NDI SA–SB Granit porzuciło plac budowy A4


 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wykonawca budowy autostrady A4 Brzesko – Wierzchosławice konsorcjum NDI SA – SB Granit porzucił plac budowy, nie wywiązując się z warunków kontraktu podpisanego z GDDKiA. Zawiadomienie w tej sprawie trafi do małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszystkimi kosztami poniesionymi na zabezpieczenie budowy zostanie obciążony wykonawca.

Przejęcie placu budowy przez GDDKiA może mieć miejsce dopiero po zakończeniu prac Komisji Inwentaryzacyjnej, która sprawdza zakres prac zrealizowanych przez wykonawcę na placu budowy. Zakończenie prac Komisji jest planowane na 30 kwietnia br., o czym wykonawca został poinformowany i dopiero po tym terminie formalne przejęcie placu może mieć miejsce. Aby jednak nastąpiło, wykonawca musi dodatkowo przeprowadzić szereg niezbędnych czynności na placu budowy, które, mimo obowiązku, nie zostały przez konsorcjum wykonane. Na tej podstawie w tej chwili niemożliwe jest przejęcie placu budowy przez GDDKiA.

Czynności, o których mowa to m.in.:
– usunięcie z placu budowy śmieci, karpin i zrębków,
– zabezpieczenie niebezpiecznych wykopów wzdłuż dróg serwisowych,
– przekazanie kopii projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz wszelką dokumentację dodatkową,
– przekazanie recept i ustaleń technologicznych,
– przekazanie pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
– przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu,
– przekazanie przez kierownika budowy oświadczenia, że wszystkie zastosowane materiały spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania,
– przekazanie oświadczeń osób trzecich o załatwieniu ich roszczeń zgłoszonych w czasie realizacji kontraktu.

Żadna z tych czynności nie została wykonana przez wykonawcę, mimo obowiązku spoczywającego na nim. Tym samym przekazanie placu budowy nie mogło mieć miejsca, o czym wykonawca wie. GDDKiA traktuje zachowanie wykonawcy jako porzucenie placu budowy, o czym powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

GDDKiA przypomina, że umowa na budowę autostrady A4 Brzesko – Wierzchosławice została rozwiązana przez GDDKiA z winy wykonawcy, m.in. ze względu na liczne opóźnienia, nie dające szans wybudowania tego odcinkach na czas. Podkreślamy również, że wszystkie pieniądze należne wykonawcy za zrealizowane prace zostały mu wypłacone.

Źródło: gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.