Select Page


GDDKiA: Pieniądze z gwarancji na A4 na koncie Skarbu Państwa


 

 Pieniądze z gwarancji na A4 już na koncie Skarbu Państwa
Ponad 22 mln złotych wpłynęły wczoraj na rzecz Skarbu Państwa, po uruchomieniu przez GDDKiA gwarancji należytego wykonania kontraktu na budowę autostrady A4 w. Rzeszów Zachód–w. Rzeszów Centralny wraz z drogą ekspresową S19 w. Świlcza–w. Rzeszów Zachodni zerwanego przez GDDKiA z winy Wykonawcy.
Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk, które ubezpieczało kontrakt dotychczasowemu wykonawcy – firmie Radko, pozytywnie odniosło się do wniosku inwestora – GDDKiA o wypłatę gwarancji z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej przez stronę publiczną z firmą Radko.
Gwarancja należytego wykonania jest formą ochrony prawnej stosowaną przez GDDKiA na wypadek nie wywiązywania się przez wykonawcę z zapisów kontraktowych. Ma na celu ochronę obywateli przez ponoszeniem dodatkowych kosztów realizacji inwestycji wynikających z przyczyn pozostających po stronie wykonawcy, jak np. nieudolne zarządzanie projektem.
Gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa) stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest uruchamiana w momencie wadliwego wykonania kontraktu przez Wykonawcę i konieczności wykonania określonych prac naprawczych na koszt Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu z winy Wykonawcy.


Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.