Select Page


GDDKiA: Umowa na realizację S19 podpisana


S19_20131117
 

Pierwsza umowa w nowej perspektywie unijnej

9 kwietnia 2014 r. w rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące. Inwestycja realizowana będzie systemem „optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Korzyści wynikające z budowy S19

Nowy odcinek S19 będzie stanowił kolejną część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Pozwoli m.in. na zaoszczędzenie czasu, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych i centrum miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo. Podróżujący na kierunkach północ – południe i zachód – południe będą mogli skorzystać z nowego odcinka S19 i autostrady A4 dzięki czemu ominą centrum Rzeszowa.

Nowa droga przyczyni się również do ograniczenia emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, przyspieszy rozwój przyległych terenów oraz poprawi przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego.

Zakres budowy

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie miał długość 6,3 km. Zaprojektowany został w powiązaniu z zrealizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza od północy oraz z planowanym odcinkiem tej drogi od strony południowej w. Rzeszów Południe – Barwinek.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na zrealizowanie zamówienia, w tym 14 miesięcy na zaprojektowanie (opracowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) i 20 miesięcy na budowę (z wyłączeniem okresów zimowych).

 Zakres robót obejmuje m.in.:

•  budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości około 6,307 km

•  budowę węzła drogowego Kielanówka

•  budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego

•  budowę obiektów inżynierskich

•  budowę urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej)

•  oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego

•  przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy

•  wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań

•  uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji

 

Współpraca GDDKiA z miastem Rzeszów i samorządem województwa

 

Warty zaznaczenia jest tu także fakt współpracy GDDKiA, władz województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszów w zakresie dodatkowego połączenia miasta Rzeszowa z ekspresówką. Na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia, zrealizowane zostanie wspólne przedsięwzięcie, polegające na budowie tzw. łącznika pomiędzy węzłem Rzeszów Południe, a miejską ulicą Podkarpacką. Częścią tej drogi będzie także oddany do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką.

 

Więcej informacji: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.