Select Page


GDDKiA: Żadnych preferencji.Wszyscy wykonawcy są traktowani jednakowo


 

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu roszczeń wykonawców i skutkującym przedłużeniem czasu na dokończenie kontraktu są udokumentowane we wnioskach czynniki obiektywne. Zasadność wszystkich roszczeń wykonawców jest zawsze skrupulatnie analizowana przez Inżyniera Kontraktu, który rekomenduje gotowe rozwiązania zamawiającemu. Jeśli nie występują uzasadnione okoliczności uprawniające wykonawcę do wydłużenia umowy – nadal prowadzi on roboty ale za każdy dodatkowy dzień są mu naliczane kary. Zasady te, wbrew publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 stycznia, obowiązują wszystkich wykonawców i są im doskonale znane.

Pierwsza wskazana w dzienniku Gazecie Prawnej zasada – płatności co tydzień:

Nie jest zarezerwowana dla niektórych wykonawców, może dotyczyć wszystkich, którzy o to wystąpią. Często ma miejsce sytuacja, gdy Inżynier Kontraktu wystawia więcej niż jedno przejściowe świadectwo płatności w miesiącu. Było tak np. na kontraktach „Budowa autostrady A-4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza”(Radko) oraz „Kontynuacja budowy autostrady A1, odcinek od węzła Świerklany do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach ” (Alpine Bau). Należności uregulowane w jednym miesiącu dotyczyły także kontraktu A 1 – Budowa A Pyrzowice -Maciejów – Sośnica: odc. Piekary Śląskie – Maciejów (Dragados). Przyspieszone płatności objęły także konsorcjum SIAC/Hydrobudowa w ramach kontraktu „Budowa autostrady A- 4 Tarnów – Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia”.

Kolejna wymieniona w GDP zasada – kary umowne:

Dotyczą wszystkich kontraktów, są elementem umów podpisywanych przez wykonawców. Zgodnie z warunkami kontraktu został nimi obciążony również Polimex – Mostostal. 36, 3 mln zł GDDKiA potrąciła temu wykonawcy z faktur wystawionych od sierpnia do października 2012 r. za nieosiągnięcie tzw. Kamienia Milowego na budowie autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Jarosław. Z kolei na kontrakcie dotyczącym budowy autostrady A4 na odc. Szarów – Brzesko wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za każdy dzień przekroczenia czasu na ukończenie w wysokości 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Naliczone i potrącone z ostatniej faktury kary umowne za okres od 16.09.2012 – 12.11.2012 wyniosły 4,5 mln zł a za roboty pozostałe do wykonania kary będą sukcesywnie naliczane o czym wykonawca został powiadomiony.

Trzecia zasada – odstąpienie od umowy:

Jest zawsze wyjściem ostatecznym, jest poprzedzone procedurą jednakową wobec wszystkich wykonawców. GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum SIAC Construction Ltd, PBG S.A., APRIVIA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A. w wyniku nie wywiązywania się przez konsorcjum z zapisów kontraktowych i nie realizowania budowy autostrady A4 Tarnów-Dębica oraz niezgodnego z prawem żądania zwiększenia wartości kontraktu o 200 mln złotych. Wykonawca nie wywiązywał się też z podstawowego obowiązku – realizacji zobowiązań wobec swoich podwykonawców. Z tego powodu w 2012 r do GDDKiA wpłynęło 135 wniosków od podwykonawców domagających się płatności w ramach solidarnej odpowiedzialności oraz 223 wnioski od usługodawców i dostawców. W ramach solidarnej odpowiedzialności art. 647(1)K.C. na kontrakcie A4 Krzyż – Dębica do tej pory wypłacono 100.635.825,39 zł. Zgłoszenia usługodawców i dostawców na tym samym kontrakcie opiewają na łączną kwotę 135 244 907,61 zł. Brak płynności finansowej na tym kontrakcie był przyczyną wcześniejszego zejścia z placu budowy podwykonawców co mogło spowodować katastrofę budowlaną, do której zamawiający nie dopuścił korzystając z procedury wykonania zastępczego.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.