Select Page


GITD: Sprawozdania finansowe w celu uzyskania licencji


 

W związku z licznymi zapytaniami w kwestii możliwości składania sprawozdań finansowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz innych małych przedsiębiorców celem spełnienia jednego z wymogów uzyskania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, informujemy, iż nieprawdą jest, że Główny Inspektor Transportu Drogowego nie akceptuje od wskazanych podmiotów sprawozdań finansowych.
Od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51), w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego GITD przyjęto 1.756 sprawozdań, w tym 635 dotyczyło osób fizycznych. Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę, że poziom przygotowania przedkładanych sprawozdań jest zróżnicowany, a najczęściej spotykane błędy to:
• brak jest wszystkich elementów sprawozdania finansowego wymaganych ustawą,
• przedstawiane dokumenty często dotyczą różnych okresów sprawozdawczych np. bilans jest za rok 2011, a rachunek zysków i strat za rok 2010 lub za inny okres,
• na elementach sprawozdania finansowego brak właściwych podpisów (często nie ma ich w ogóle lub jest parafka),
• brak daty sporządzenia sprawozdania (jest wymagana ustawą),
• dokumenty przedstawiane są w formie kopii ( bez właściwego potwierdzenia lub oryginału do wglądu),
• z przedstawionych sprawozdań finansowych często wynika, iż nie wystarczą na potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej (zbyt niski jest kapitał własny i rezerwy lub rezerw nie ma w ogóle).
Analizując sprawozdania kierujemy się wyłącznie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223), która reguluje zagadnienia sporządzania sprawozdań finansowych. Jednakże prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, także złożone przez podmioty niepodlegające tzw. pełnej księgowości oraz obowiązkowi badania sprawozdań przez biegłych rewidentów, jest uwzględniane przy wydawaniu decyzji o udzieleniu licencji.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 7 lat temu.