Select Page


Jakie zmiany w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym?


iStock_000016733511Small
 

Po 30 kwietnia 2014 roku nie można uniknąć płacenia mandatu otrzymanego na terenie innego kraju UE

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przed wprowadzeniem przepisów ściąganie mandatów od obywateli innych krajów członkowskich było niemalże niemożliwe. Dyrektywa jak i nowelizacja zmierzają do rozwiązania, aby żadne wykroczenie drogowe w UE, niezależnie od kraju wykroczenia, kraju rejestracji pojazdu czy narodowości kierowcy, nie pozostawało bezkarne. W tym celu powołany został system wymiany informacji, mający ułatwić identyfikację sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych na terenie danego kraju, w przypadku, gdy do zdarzenia doszło podczas kierowania pojazdem na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zarejestrowano dany pojazd.

W dodanym do działu III rozdziale 2c powołany został do działania Krajowy Punkt Kontaktowy, będący częścią wspomnianego systemu, dokonujący zbioru i wymiany informacji z innymi punktami kontrolnymi w innych krajach członkowskich w zakresie dotyczącym pojazdów podczas kierowania, którymi naruszono przepisy ruchu drogowego oraz danych właścicieli lub posiadaczy tych pojazdów. Oznacza to, że w ramach tego systemu poszczególne punkty kontaktowe będą wymieniały się informacjami dotyczącymi: pojazdu (jego numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, kraj rejestracji, marka, model i kategoria) oraz właściciela pojazdu lub jego posiadacza (imię i nazwisko albo nazwa lub firma, adres zamieszkania albo siedziba, numer PESEL oraz numer identyfikacyjny REGON).

Pomoże to zidentyfikować sprawcę naruszenia państwu, na terenie którego doszło do wskazanego w nowelizacji naruszenia oraz doprowadzić do tego, że sprawca nie pozostanie bezkarny i nie uniknie dolegliwości jaką jest mandat karny. Dotyczy to również mandatów otrzymanych przed nowelizacją: jeżeli się nie przedawniły, państwa na terenie których doszło do wykroczenia będą mogły go egzekwować. Kierowca otrzyma zawiadomienie o podjęciu przeciwko niemu postępowania w swoim ojczystym języku, przez policję swojego kraju.

Katalog naruszeń drogowych objętych wymianą informacji w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego został enumeratywnie wymieniony w art.80k ust. 6 rozdziału dodanego tą nowelizacją. Jako naruszenia wskazano tam:

  • niestosowanie się do ograniczenia prędkości,
  • niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci,
  • niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu, prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
  • prowadzenie pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego,
  • wykorzystywanie drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Według postanowień nowelizacji Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych poprzez system teleinformatyczny. Podmiotami, które zostały uprawnione do uzyskiwania informacji i kierowania zapytań do i za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego są: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy Służby Celnej oraz Straż Graniczna – w zakresie swoich kompetencji.

eprzewoźnik za Kancelaria Prawna Viggen


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 5 lat temu.