Select Page


Jesteśmy młodą, ale skuteczną formacją


 

Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego, zdradza nam, kiedy zacznie działać nowy system fotoradarów oraz ocenia kontrolę NIK.

Truck Auto.pl: NIK zaprezentował wyniki kontroli ITD. Niestety wnioski płynące z protokołu pokontrolnego są niedobre dla inspekcji, bo m. in. zarzucono niektórym inspektoratom wojewódzkim brak legalizacji wag czy niezasadne zakupy sprzętu, np. motocykli, brak kontroli w niedzielę czy święta. Czy może się Pan odnieść do wyników kontroli NIK?
Tomasz Połeć: Przede wszystkim należy podkreślić, że kontrolerzy NIK są w swoich wnioskach niekonsekwentni, chociażby w kwestii niewystarczającej liczby kontroli na drogach lokalnych. Stwierdzają oni, że inspekcja skupiła się jedynie na drogach krajowych, a w dalszej części sami podnoszą, że zarządcy pozostałych dróg nie wybudowali odpowiednich miejsc, w których kontrole ważeniowe mogłyby być prowadzone. Podobnie wygląda kwestia prowadzenia kontroli w nocy, weekendy oraz święta. NIK z jednej strony stawia nam to jako zarzut, z drugiej zaś stwierdza, że w reżimie ustawy o służbie cywilnej pod którą podlegają inspektorzy, planowanie służb w tych okresach byłoby niezgodne z prawem. W tym kontekście przyznać trzeba, że raport ma dla naszej formacji zdecydowanie pozytywne konsekwencje, gdyż posłowie Komisji Infrastruktury wyrazili chęć i potrzebę podjęcia pilnych prac w komisji w celu rozwiązania problemu, który od wielu lat sygnalizowaliśmy.

Trudno też zgodzić się z innymi wnioskami NIK. Proszę zwrócić uwagę, że kontrola dotyczyła lat 2008-2010, więc okresu w którym dopiero uruchamialiśmy projekt motocyklowy. Patrole motocyklowe doskonale realizują swoje zadanie i potwierdziły to wielokrotnie – doprowadzają na punkty kontrolne pojazdy usiłujące uniknąć kontroli zjeżdżając na drogi lokalne, podnosząc tym samym efektywność naszych kontroli. Nie sposób więc zgodzić się, że zakup ten nie miał uzasadnienia. Chociażby ten przykład dowodzi, że wnioski stawiane w oparciu o historyczne z dzisiejszej perspektywy dane, utraciły na swej aktualności i trafności.

Truck Auto.pl: Rusza instalacja bramek do preselekcji wagowej. Jak duże jest to przedsięwzięcie, jakich Pan się spodziewa efektów wdrożenia systemu elektronicznej preselekcji?
Tomasz Połeć: Program wdrażany przez GDDKiA zakłada budowę 300 tego rodzaju miejsc do ważenia pojazdów. Coraz częściej również włodarze miast decydują się wspomóc efektywną ochronę swoich dróg tego rodzaju systemami, szczególnie że kary nakładane przez ITD z tytułu przeważenia trafiają na konto zarządcy drogi.

Mam nadzieję, że wdrożenie tego projektu pomoże nam w walce z nieuczciwą konkurencją w transporcie. Narzędzia te już teraz, mimo ich ograniczonej liczby, doskonale sprawdzają się w wykrywaniu nowych patologicznych zjawisk na polskich drogach, jak rażące kilkukrotne przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej przez pojazdy, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym nie powinny przekraczać 3,5 tony. Dzięki rozszerzeniu sieci wag preselekcyjnych będziemy mogli skuteczniej walczyć z takimi niebezpiecznymi i nieuczciwymi praktykami.

Truck Auto.pl: Kiedy zacznie obwiązywać prawo, że zdjęcie zrobione na bramce preselekcji wagowej będzie podstawą do nałożenia kary za przeważenie? Teraz potrzebna jest dodatkowa kontrola, ważenia?
Tomasz Połeć: Kwestia jest nieco bardziej złożona. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która zacznie obowiązywać w październiku, dostosowuje prawo do specyfiki sankcjonowania tych naruszeń w sposób zautomatyzowany. Aby tego rodzaju sankcje mogły zostać uruchomione nie wystarczy jedynie prawo, muszą być również spełnione odpowiednie warunki techniczne. Wagi preselekcyjne wyposażone są obecnie w technologię pozwalającą na niemal idealny pomiar, aby jednak ich zapisy mogły stanowić podstawę do ukarania, muszą one przejść odpowiednie procesy legalizacji i zatwierdzania typów. Aby zautomatyzować ten proces niezbędne jest również stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych.

Truck Auto.pl: Dużo mówi się, że ITD przejmuje funkcje policji drogowej. Czy są to jedynie luźne dywagacje, czy też coś jest na rzeczy?
Tomasz Połeć: Zdecydowanie luźne dywagacje. Inspekcja jest młodą formacją na etapie intensywnego rozwoju. Nie mamy tak bogatej i długiej historii jak służba celna, czy policja. Nie aspirujemy również do przejmowania zadań policji, a tym bardziej stania się policją drogową. Wydaje mi się, że w swoich działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym doskonale się uzupełniamy, zachowując wyraźną odrębność w kwestii specyfiki, charakteru zadań czy też priorytetów. Priorytetem inspekcji od momentu jej utworzenia jest transport drogowy, w działaniach na rzecz którego jesteśmy wspierani w pewnym stopniu przez policję. My też wspieramy ją w niektórych zadaniach związanych z szerzej pojętym ruchem drogowym.

Truck Auto.pl: Przed nami Euro 2012. Można się spodziewać znacznie zwiększonego natężenia ruchu pasażerskiego. Jak do tego przygotuje się inspekcja?
Tomasz Połeć: Inspekcja jest przygotowana do tego wydarzenia od dawna. Inspektorzy są odpowiednio przeszkoleni, a wzmożony ruch nas nie przeraża, lecz mobilizuje do działania. Współpracujemy także z innymi służbami, aby zapewnić koordynację i efektywność kontroli w aspekcie bezpieczeństwa kibiców, którzy przybędą do naszego kraju na Mistrzostwa Europy.

Truck Auto. pl: Od ponad roku przejęliście funkcje BOTM. Jak pan ocenia ten okres?
Tomasz Połeć: Naszym priorytetem w momencie otrzymania tego zadania było sprawne przeprowadzenie scalenia organizacyjnego BOTM z Głównym Inspektoratem, które nie będzie odczuwalne negatywnie dla przewoźników korzystających z usług Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Tak też się stało, praca biura nie została w żaden sposób zakłócona. Kolejnym krokiem jest ułatwienie i uproszczenie dostępu do usług biura, tak aby przewoźnicy nie musieli po każdy dokument udawać się na ulicę Prostą. Od stycznia tego roku certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa oraz formularze jazdy można otrzymać również w 16 wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego. Ponadto, rozpoczynamy prace koncepcyjne nad wdrożeniem w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego formuły „e-urzędu”. W czasach powszechnego dostępu do Internetu znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców byłaby możliwość złożenia elektronicznego wniosku o uzyskanie
odpowiedniego dokumentu, bez konieczności przyjeżdżania do Warszawy, dlatego też chcemy umożliwić taką procedurę.

Truck Auto.pl: Nie sposób też nie zapytać się o CANARD. Jest rozpisany przetarg na 300 nowych fotoradarów. Kiedy będą one wprowadzone do służby?
Tomasz Połeć: Zakończyliśmy już analizy stanu bezpieczeństwa, na postawie których zostały wyznaczone lokalizacje masztów. Do Głównego Inspektoratu wpłynęło także także bardzo wiele wniosków społeczności lokalnych, mieszkańców oraz władz samorządowych z prośbą o zlokalizowanie w ich miejscowości fotoradaru. Jak widać społeczności lokalne widzą w tych urządzeniach szansę na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i bliskim, chociażby dzieciom udającym się co dzień do szkoły. Jesteśmy również na ostatniej prostej procedury przetargowej na stacjonarne urządzenia rejestrujące. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze nowe fotoradary rozpoczną pracę 1 lipca br., sukcesywnie w sierpniu i wrześniu kolejne urządzenia będą włączane do systemu.

Rozmawiał:
Zbigniew Witamborski


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.