Select Page


Komisja Europejska: Plan podniesienia wydajności transportu w Europie


 

Nowy europejski plan w zakresie transportu  ma zwiększyć ogólną mobilność i doprowadzić do zintegrowania sieci transportowych w UE, a jednocześnie zakłada obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie naszej zależności od dostaw ropy naftowej.

Proponowane środki będą sprzyjać dużym inwestycjom w infrastrukturę, a także zaskutkują dużymi zmianami w przewozie towarów i transporcie osób. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność europejskiej gospodarki i powstaną nowe miejsca pracy.

Plan – którego założenia mają zostać zrealizowane do 2050 r. – dotyczy przede wszystkim komunikacji w dużych miastach i połączeń między nimi oraz transportu dalekobieżnego. Cele, jakie w nim wyznaczono, obejmują:
* uwolnienie miast od samochodów o napędzie konwencjonalnym
* zmianę środka transportu dla 50 proc. przewozów towarowych i pasażerskich na odległość powyżej 300 km z dróg na kolej lub transport wodny
* w lotnictwie – podniesienie udziału paliw niskoemisyjnych pochodzących ze źródeł odnawialnych do 40 proc. całkowitego zużycia
* ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim o 40 proc.

Zrealizowanie tych założeń pozwoli UE ograniczyć do 2050 r. emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów transportu o 60 proc.

Sprawniejsza sieć połączeń

Pełne zintegrowanie systemów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego pozwoliłoby utworzyć bardziej wydajną ogólnoeuropejską sieć połączeń. Usprawniłoby to zarówno przewóz towarów, jak i ruch pasażerski.

Nowy plan zakłada również połączenie do 2020 r. systemów informacji, zarządzania i płatności wykorzystywanych w przewozie towarów i osób w Europie. Do 2050 r. otwarte powinny zostać połączenia kolejowe do wszystkich największych lotnisk, obsługiwane, o ile to możliwe, przez szybkie pociągi. Najważniejsze europejskie porty morskie powinny mieć połączenia z kolejową siecią towarową oraz, w miarę możliwości, ze szlakami żeglugi śródlądowej.

Jednocześnie UE rozszerzyłaby zakres stosowania zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, zapewniając również odpowiednią koordynację w tym zakresie. Pozwoliłoby to uzyskać środki na finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportową.

Inne proponowane działania obejmują:
* stymulowanie badań nad nowymi napędami, paliwami i systemami zarządzania ruchem
* skoordynowanie do 2020 r. zarządzania krajowymi systemami kontroli ruchu lotniczego w ramach unijnego programu Jednolita europejska przestrzeń powietrzna English oraz rozszerzenie tej koordynacji na Wspólny Europejski Obszar Lotniczy obejmujący 58 krajów
* wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania transportem
* ograniczenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. i sprowadzenie do 2050 r. liczby ofiar do zera.

Transport ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, zatrudnienia i dla ogólnej jakości życia w Europie. Sektor transportu zatrudnia bezpośrednio około 10 mln Europejczyków, wytwarzając około 5 proc. łącznego produktu krajowego brutto Unii Europejskiej. Europejczycy wydają na transport średnio 13 proc. domowego budżetu.

Źródło: ec.europa.eu


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 8 lat temu.