Select Page


Kryzys systemu karnetów TIR


mm
 

Od 1 grudnia br. Rosja miała całkowicie zaprzestać uznawania karnetów TIR, jako zabezpieczenia celnego w przewozach towarów do i przez swoje terytorium. Wywołało to bardzo poważne obawy ze strony przedsiębiorców działających na tym rynku, obawiających się o możliwość wykonywania przewozów na dotychczasowych zasadach. Jak się jednak okazało Rosjanie częściowo wycofali się z zadeklarowanych wcześniej działań. Nie oznacza to jednak, że kryzys systemu karnetów TIR został zażegnany.

Obecna sytuacja kształtuje się bowiem w następujący sposób: W przewozach do Rosji centralnej realizowanych w tranzycie przez Białoruś karnety TIR nadal mają być uznawane najprawdopodobniej do końca czerwca 2014 r. Jazda na karnetach TIR jest nadal możliwa przy wjeździe od strony Finlandii i Turcji. Niestety wjazd pod zabezpieczeniem karnetem TIR od strony Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz innych rosyjskich granic nie będzie możliwy. W tym przypadku władze celne Federacji Rosyjskiej żądają gwarancji oferowanych przez wybrane rosyjskie firmy działające na zasadach komercyjnych i oferujących gwarancje i ubezpieczenia głównie na przejściach granicznych.

Istnieją obawy, iż takie gwarancje nie zabezpieczają w pełni interesów przewoźnika i mogą być wręcz niebezpieczne. Podnoszone jest, że w przypadku stosowania niektórych z tych gwarancji lub ubezpieczeń możliwe jest dochodzenie przez rosyjskie służby celne nieuiszczonych należności celnych od przewoźnika, także w sytuacji przez niego niezawinionej.

Ponieważ kryzys systemu karnetów TIR może poważnie zagrażać interesom polskiej gospodarki narodowej w sprawę tą zaangażowała się nasza administracja rządowa, a w szczególności Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pan Zbigniew Rynasiewicz. Podejmowane są także działania na poziomie Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także IRU. Aktywne działania podejmuje na tym polu Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, jako właściwa w sprawach Konwencji TIR organizacja polskich przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

Ponieważ część członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego wykonuje przewozy na kierunku Unia Europejska – Rosja, w sprawę kryzysu zaangażował się także nasz Związek. Kolejno w dniach 28 listopada i następnie 4 grudnia br. przedstawiciele OZPTD, obok przedstawicieli ZMPD, brali udział w posiedzeniach rządowego sztabu kryzysowego kierowanego przez wspomnianego wyżej ministra Rynasiewicza. Na uwagę zasługuje fakt pełnej reprezentatywności sztabu ze strony administracji rządowej. W jego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Straży Granicznej i Policji.

Sprawie kryzysu systemu karnetów TIR poświęcone było także posiedzenie Forum Transportu Drogowego w dniu 3 grudnia br., w którym ze strony administracji rządowej udział wzięli: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego pan Łukasz Twardowski, Dyrektor Biura Nadzoru GITD pan Michał Rzemieniewski, Dyrektor BTM GITD pani Anna Brzezińska-Rybicka, Dyrektor Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów pan Tomasz Michalak.

W trakcie obrad Forum po przedstawieniu sytuacji przez ZMPD rozpoczęła się dyskusja. W jej trakcie przedstawiciel OZPTD – Dyrektor Biura Prawnego pan Maciej Wroński zadeklarował pełne poparcie dla ustaleń podjętych przez Forum Transportu Drogowego mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym z punktu widzenia prawa międzynarodowego ograniczeniom wprowadzanym przez władze rosyjskie w zakresie stosowania Konwencji TIR. Zdaniem Związku przewoźnik powinien mieć możliwość stosowania wszelkich legalnych i korzystnych z jego punktu widzenia zabezpieczeń celnych przewidzianych prawem międzynarodowym.

Po burzliwej dyskusji uczestnicy Forum postanowili m.in.:
– Zwrócić się do Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej o rozpoczęcie zintensyfikowanych kontroli przestrzegania prawa przez przewoźników rosyjskich.   
– Skierować apel do ministra infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej, aby zwróciła się do min. Szuwałowa o wyegzekwowanie ustaleń dotyczących funkcjonowanie konwencji TIR.
– Zaapelować do International Road Transport Union o zintensyfikowanie działań w sprawie zażegnania kryzysu systemu TIR.
– Wystąpi do Komisji Europejskiej w UE o ochronę konwencji TIR.

Niezależnie od wspólnych działań podejmowanych wspólnie z ZMPD i z innymi organizacjami przewoźników, Przewodniczący OZPTD pan Bolesław Milewski w dniu 2 grudnia br. wystosował pismo w tej sprawie do Wiceprezesa Rady Ministrów pani Elżbiety Bieńkowskiej. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Milewski zaznaczył, że choć od strony formalnej utrudnienia dotyczą wyłącznie kwestii celnych a nie transportowych, to faktycznie Federacja Rosyjska faktycznie uniemożliwia polskim firmom transportowym wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego do, z i przez terytorium Rosji, zgodnie z zawartą polsko-rosyjską dwustronną umową o międzynarodowym przewozie drogowym.

W piśmie wskazano także, że polskim przewoźnikom brakuje rzetelnej i pełnej informacji. Brak tej informacji, a także jednostronne i nieprzewidywalne działania strony rosyjskiej uniemożliwiają naszym przedsiębiorcom planowanie przewozów, wykonywanie długoterminowych umów przewozowych, przyjmowanie zleceń i określanie stawek frachtów, które uwzględniałyby wymagane i dostępne na terenie Federacji Rosyjskiej sposoby zabezpieczenia należności celnych.

Maciej Wroński
Dyrektor Biura Prawnego OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego, Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.