Select Page


Lutz Assekuranz: Przedawnienie wypłaty frachtu


 

Uwaga przestrzegać 15-miesięcznego terminu!

Przedawnienie roszczeń dotyczących przewozu podlegającego CMR uregulowane jest w art. 32 CMR.

Stosownie do art. 32 ust. 1 roszczenia te przedawniają się co do zasady po upływie roku. Terminy przedawnienia określone w art. 32 ust. 1 dotyczą także roszczeń przewoźnika, przy czym w takim przypadku przedmiotem roszczenia będzie głównie zapłata wynagrodzenia za wykonanie przewozu.

Dla przedawnienia takich roszczeń przewoźnika miarodajny jest obecnie art. 32 ust. 1 lit c), zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się wraz z upływem trzymiesięcznego terminu od zawarcia umowy przewozowej.

Roszczenia przewoźnika o wypłatę wynagrodzenia z tytułu przewozu przedawniają się zgodnie z powyższym po upływie 15 miesięcy od udzielenia zlecenia, z zastrzeżeniem, iż zlecenie transportowe dojdzie do skutku (ale nie od wystawienia listu przewozowego czy też rozpoczęcia przewozu!), przy czym ten fakt należy uwzględnić w szczególności także wówczas, gdy dochodzi do zatrzymania wymagalnego przewoźnego na zabezpieczenie/w ramach prawa zatrzymania lub gdy ze strony osoby zobowiązanej do zapłaty przewoźnego dokonywane jest potrącenie z roszczeniami wzajemnymi („kompensacja“).

Z tego względu zalecamy bezwzględne przestrzeganie tego terminu, gdyż przedawnione roszczenia nie mogą być dochodzone w drodze powództwa wzajemnego ani też nie jest możliwe podniesienie stosownego zarzutu w tym zakresie.

Z tego względu, dla zrealizowania takich roszczeń konieczne wydaje się terminowe wniesienie pozwu o zapłatę przewoźnego, przy czym obok stosownej faktury/odpowiednich rachunków należy koniecznie przedłożyć także zlecenie dotyczące wykonania danego przewozu oraz dokumenty księgowe, z których wynika, iż możliwe było wykonanie potrącenia lub skorzystanie z prawa zatrzymania, niezależnie od powodów uzasadniających potrącenie lub zatrzymanie.

Oczywiście w celu uzyskania bliższych informacji LUTZ Assekuranz pozostaje zawsze do Państwa dyspozycji.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.