Select Page


MI: Licencje na krajowy transport drogowy- stan na 31.12.2010 r.


 

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że na dzień 31.12.2010 r. udzielono:
a/ ok. 9,1 tys. licencji na krajowy przewóz osób, dla ok. 66,0 tys. pojazdów;
b/ ok. 61,2 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy, dla ok. 181,2 tys. pojazdów /w tym ok. 4,6 tys. tych licencji dotyczyło uprawnienia tylko na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy/.

Licencje krajowe udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych uprawnienia te wydawane są od dnia 1 stycznia 2002 r. W pierwszych latach udzielano je głównie firmom, funkcjonującym już wcześniej w zawodzie krajowego przewoźnika drogowego. W ostatnich latach o te licencje ubiegają się tylko przedsiębiorcy wchodzący do branży transportowej. W stosunku do 2009 r. liczba licencji na przewóz osób nie uległa istotnej zmianie /na dzień 31.12.2009 r. udzielonych było również ok. 9,1 tys. tych uprawnień/, natomiast nastąpił niewielki ok. 1,6 % spadek liczby licencji na przewóz rzeczy /na dzień 31.12.2009 r. udzielonych było ok. 62,2 tys. tych uprawnień/.

Ponadto na dzień 31.12.2010 r. udzielono ok. 63,0 tys. licencji na przewóz osób taksówką. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił tu niewielki spadek liczby licencji /na dzień 31.12.2009 r. udzielonych było ok. 63,1 tys. tych licencji/. Źródłem tego spadku mogła być weryfikacja tych uprawnień, przeprowadzana przez organy wydające licencje na przewóz osób taksówkami.

W krajowym transporcie drogowym osób udzielane są również zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne. Na dzień 31.12.2010 r. funkcjonowało ok. 28,0 tys. zezwoleń na przewozy regularne /wraz z ok. 128,1 tys. wypisów z tych zezwoleń/ oraz ok. 3,4 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne /wraz z ok. 9,2 tys. wypisów z tych zezwoleń/. Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych.

Przedsiębiorcy wykonujący krajowe przewozy na potrzeby własne muszą posiadać stosowne zaświadczenie, wydawane przez starostę właściwego dla siedziby firmy. Na dzień 31.12.2010 r. w zakresie przewozu osób wydanych było ok. 0,8 tys. zaświadczeń dla ok. 1,7 tys. pojazdów. W zakresie przewozu rzeczy wydano ok. 44,1 tys. zaświadczeń dla ok. 118,4 tys. pojazdów.

Źródłem powyższych informacji były zestawienia statystyczne przekazane do resortu infrastruktury przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm./.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.