Select Page


MI: Spotkanie nt. Inteligentnych Systemów Transportowych


 

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury w dniu 2 lutego br. podsekretarz stanu Maciej Jankowski wziął udział w spotkaniu nt. „Przyszłości Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce”, które odbyło się w siedzibie resortu.

Wiceminister M. Jankowski, rozpoczynając dyskusję dotyczącą problemów wdrażania ITS, przedstawił informację o pracach resortu nad Strategią Rozwoju Transportu.

– Rozpoczął się proces implementacji Dyrektywy ITS do polskiego porządku prawnego. Jej celem jest zapewnienie interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych wdrażanych w transporcie drogowym w całej UE. Będziemy uczestniczyć w pracach Komisji Europejskiej nad opracowaniem norm, specyfikacji i stosownych przepisów prawnych na forum powołanego Europejskiego Komitetu ds. ITS, który będzie powoływał eksperckie grupy robocze. – poinformował wiceminister. – Konieczne jest włączenie się w te prace oprócz administracji, także przedstawicieli kół naukowych i przemysłu skupionych w Platformach Technologicznych ITS i Transportu Drogowego – podkreślił wiceminister M. Jankowski.

Wiceminister poinformował także o dużym zainteresowaniu beneficjentów realizacją projektów służących budowie Inteligentnych Systemów Transportowych w naszym kraju. Na działanie to w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przeznaczono kwotę 542,626 mln zł. Projekty są oceniane w trybie konkursowym. Wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę ponad 616,635 mln zł dofinansowania z UE. Przewiduje się, że na przełomie II i III kwartału bieżącego roku będą zawieranie umowy o dofinansowanie z beneficjentami tych projektów ITS, które pozytywnie przejdą proces oceny.

W dyskusji podkreślano, że wdrażanie ITS musi być powiązane z rozwojem i modernizacją systemu transportowego. Zastosowanie rozwiązań ITS ma służyć wspieraniu zarządzania systemem transportowym, a w szczególności infrastrukturą transportową.

Przedstawiciele resortu zaznaczyli, że ITS wdrażane będą w pierwszej kolejności na drogach i obszarach, które są obciążone znacznym ruchem. Należy dążyć do stworzenia warunków dla powiązania procesu budowy i modernizacji infrastruktury z wdrażaniem ITS na drogach publicznych. Takie rozwiązanie zapewni komplementarność działań, służyć będzie zarówno procesowi budowy infrastruktury drogowej przy wykorzystaniu środków UE, jak i jednoczesnemu wdrażaniu rozwiązań ITS. Działanie to unowocześni sposób zarządzania infrastrukturą drogową, zapewni optymalne jej wykorzystanie, a przede wszystkim użytkownicy sieci drogowej będą wyposażani w informacje skracające czas podróży, podnoszące bezpieczeństwo, ograniczające zużycie paliwa itp.

Podsumowując spotkanie, zorganizowane po raz pierwszy w takim gronie, wiceminister M. Jankowski wyraził przekonanie, że wnioski z dyskusji będą mogły być wykorzystane w pracach na Strategią Rozwoju Transportu i dalszych działaniach na rzecz rozwoju ITS.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia ITS POLSKA, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutu Łączności, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Transportu Samochodowego. Obecni byli także reprezentanci wyższych uczelni, sektora usług i organizacji transportowych.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.