Select Page


MTBiGM: Informacja ws. zatrzymywania polskich przewoźników na Białorusi


emyto
 

Po pojawieniu się pierwszych sygnałów o przypadkach zatrzymywania pojazdów polskich przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe przez terytorium Białorusi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło interwencję w Ministerstwie Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś oraz, z uwagi na fakt, że problem dotyczy spraw celnych, w Państwowym Komitecie Celnym Republiki Białoruś.

Niezależnie od tego MTBiGM wystąpiło z wnioskiem do Ambasadora Republiki Białorusi w Polsce o uwolnienie pojazdów polskich przewoźników, została o tym poinformowana także Ambasada RP w Mińsku. Ponadto MTBiGM zgłosiło sprawę Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, jako najpoważniejsze utrudnienie w wykonywaniu przewozów międzynarodowych w kierunku białoruskim.

W związku z zatrzymaniami pojazdów polskich przewoźników drogowych, na wniosek MTBiGM w dniach 4-5 listopada 2013 r. w siedzibie MTBiGM odbyło się posiedzenie polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona polska podejmowała działania w celu rozwiązania problemów polskich przewoźników w odniesieniu do już zatrzymanych pojazdów. Strona polska dążyła do podjęcia ustaleń mających na celu jednoznaczne ustalenie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, w oparciu o wiążące obydwie strony zobowiązania międzynarodowe, w celu umożliwienia polskim przewoźnikom kontynuowania realizacji międzynarodowych przewozów drogowych.

Ze strony MTBiGM, we współpracy z przedstawicielami organizacji zrzeszających polskich przewoźników drogowych, podejmowane będą wszelkie możliwe działania mające na celu rozwiązanie przedmiotowych problemów, w tym kontynuowanie rozmów ze stroną białoruską w ramach ww. Komisji Mieszanej.

Jednocześnie strona polska podejmuje działania mające na celu pomoc polskim przewoźnikom drogowym wykonującym transport do Rosji, w związku z zapowiedzią rosyjskich władz celnych o odstąpieniu od honorowania karnetów TIR jako środka gwarantującego należności celne wobec strony rosyjskiej za przewożone towary.

W ocenie strony polskiej ewentualne wprowadzenie dodatkowych opłat celnych przez Federację Rosyjską stanowić będzie złamanie Konwencji TIR (podpisanej w Genewie w 1975 roku) i spowoduje niedopuszczalne utrudnienia w transporcie drogowym pomiędzy państwami – sygnatariuszami tej konwencji.

W tej sprawie niezwłocznie po zapowiedziach strony rosyjskiej interweniował u Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak.

Resort transportu został wsparty przez Ministra Gospodarki oraz Szefa Służby Celnej. Niezależnie od tego, na wniosek resortu transportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało wyjaśnień od Ambasadora FR w Polsce oraz zleciło polskim placówkom dyplomatycznym i konsularnym w Rosji bieżące monitorowanie sprawy i pomoc polskim przewoźnikom.

Biorąc pod uwagę znaczący udział przewoźników polskich w przewozach do Rosji, MTBiGM zainteresowało problemem Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w Genewie, która nadzoruje wykonywanie Konwencji TIR. Dzięki temu interwencję u kierownictwa Federalnej Służby Celnej Rosji podjęli wysocy przedstawiciele tej organizacji. Ze względu na wagę sprawy strona polska interweniowała również w Komisji Europejskiej. Na wniosek resortu transportu interwencje w Moskwie podejmował wielokrotnie Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Celnej Algirdas Semeta oraz sprawująca obecnie Prezydencję w UE Litwa.

Resort transportu jest w stałym kontakcie z organizacjami zrzeszającymi międzynarodowych przewoźników drogowych oraz Międzynarodową Unią Transportu Drogowego (IRU), z którymi konsultuje swoje działania. Niezależnie od tego przewoźnikom drogowym na bieżąco udzielana jest pomoc i merytoryczne wsparcie w kontaktach z administracją rosyjską.

Przy Ministrze TBiGM działa specjalna grupa robocza monitorująca rozwój sytuacji. Podejmowane będą dalsze działania mające na celu doprowadzenie do odstąpienia przez stronę rosyjską od wprowadzenia niekorzystnych dla polskich przewoźników zmian.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.