Select Page


MTBiGM: otwarcie mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie


 

24 marca br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycja Wolińska-Bartkiewicz wzięła udział w uroczystym otwarciu mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nowa przeprawa na Wiśle, o długości ok. 800 m, znacząco poprawi komunikację między prawo – a lewobrzeżną częścią Warszawy.

Do ruchu oddawana jest zasadnicza części inwestycji, termin ostatecznego zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 30 czerwca br., a zakończenie realizacji zamówienia na 31 lipca br. Przesunięcie części robót spowodowane było m.in. powodzią w maju 2010 r., oraz koniecznością przebudowy linii wysokiego napięcia w ciągu ul. Modlińskiej.

Inwestycja jest częścią projektu Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”. Projekt uzyskał dofinansowania w ramach konkursu dla działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Umowa o dofinansowanie projektu z Beneficjentem – Miastem Stołecznym Warszawą – została podpisana 4 sierpnia 2010 r. Całkowite koszty inwestycji wskazane w umowie to 1 150,59 mln zł, koszty kwalifikowane – 944,52 mln zł. Dofinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 374,6 mln zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego „Młociny” w podziale na dwa etapy:
· etap I – odcinek od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską (droga krajowa o długości ok. 3,4 km),
· etap II – od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego przy stacji metra Młociny (droga wojewódzka o długości ok. 0,86 km).

Trasa Mostu Północnego zapewni połączenie Białołęki (ulica Modlińska) z Bielanami (węzeł przesiadkowy Młociny) i odciąży najbardziej zatłoczony Most Grota-Roweckiego, przez który w porannym szczycie przejeżdża 7 tysięcy samochodów w ciągu godziny.

Projekt obejmuje budowę obiektu mostowego, jezdni głównych trasy, estakad drogowych i łącznic w wielopoziomowych węzłach i skrzyżowaniach, chodników, ścieżek rowerowych (długość wybudowanych dróg rowerowych to 9,5 km), urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu odprowadzania i podczyszczania wód opadowych, ekranów akustycznych, nasadzeń drzew i krzewów, budowę oświetlenia ulicznego. Węzeł Pułkowa (na lewym brzegu Wisły) będzie złożony z 10 wiaduktów drogowych, kładki dla pieszych i 9 murów oporowych. Węzeł Modlińska (na prawym brzegu ) to 5 wiaduktów i 9 murów oporowych.

Projekt jest komplementarny z inwestycją polegającą na rozbudowie sieci tramwajowej w północnych dzielnicach Warszawy (w tym przebiegającej przez Most Północny) wraz z zakupem taboru o wartości ok. 767 mln PLN w ramach działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych POIiŚ.

Źródło: transport.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.