Select Page


PE: Europosłowie przyjęli przepisy dotyczące eurowiniet


 

W dyrektywie w sprawie opłat drogowych, której projekt przyjął we wtorek Parlament Europejski, zawarte zostały rozwiązania regulujące kwestię opodatkowania i opłat nakładanych na pojazdy ciężarowe odzwierciedlających koszty zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. Przychody uzyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku systemów transportowych.

Szacuje się, że średnie koszty związane z wprowadzeniem tych opłat nie powinny przekraczać 3 do 4 eurocentów za pojazd na kilometr. Dyrektywa znajdzie zastosowanie wobec pojazdów o ładowności ponad 3,5 tony.  Państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji Europejskiej o zwolnienie z opłat pojazdów o ładowności do 12 ton, ale będą musiały taką decyzję właściwie uzasadnić.

Przychody przeznaczone na modernizację sieci transportowej
Państwa członkowskie będą mogły określać wykorzystanie przychodów uzyskanych z  opłat, ale co najmniej 15% wpływów powinno trafić na wsparcie finansowe projektów transeuropejskich sieci drogowych. Pozostała część środków powinna posłużyć do optymalizacji i zwiększania zrównoważonego charakteru transportu. Co cztery lata państwa członkowskie, które pobierają opłatę będą sporządzać sprawozdanie o opłatach pobieranych na ich terytorium i przekazywać je Komisji, która udostępni je pozostałym państwom członkowskim.

Zachęty do odnowienia floty transportowej
Samochody ciężarowe spełniające określone normy EURO oraz poruszające się po drogach poza godzinami szczytu będą zwolnione z opłat za zanieczyszczenie powietrza – pojazdy spełniające normę EURO V do 1 stycznia 2014 roku, a pojazdy spełniające normę EURO VI do 1 stycznia 2018 roku. W wyjątkowych przypadkach dotyczących infrastruktury w regionach górskich do opłat drogowych może zostać doliczona dopłata (do 25%), która obejmie najbardziej zanieczyszczające pojazdy (o klasie emisji EURO 0, I i II), a od roku 2015 także EURO III.

Różnicowanie opłat rozładuje korki
Opłaty będą mogły być różnicowane. W okresach dużego natężenia ruchu, nie przekraczających pięciu godzin w ciągu doby, można będzie pobierać opłaty podwyższone do 175% maksymalnego poziomu opłaty infrastrukturalnej. Zróżnicowanie opłat powinno być neutralne pod względem wpływów, co oznacza, że na tym samym odcinku drogi w godzinach poza szczytem stawki opłat będą odpowiednio niższe. Państwo członkowskie, które wprowadzi zróżnicowanie opłat będzie powiadamiać o tym Komisję, a ta w oparciu o dostarczone informacje będzie publikować wykaz okresów, w których stosowane jest zróżnicowanie, i odpowiednich stawek.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek legislacyjny w 2008 roku i jest on jednym z elementów wymienionych w Białej Księdze (2011) działań na rzecz zrównoważonego transportu. Przyjęty w drugim czytaniu tekst dyrektywy został wcześniej uzgodniony z państwami członkowskimi, dlatego teraz czeka go jedynie konieczność formalnego zatwierdzenia przez Radę.

Źródło: www.europarl.europa.eu


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.