Select Page


Maksymalne okresy na wczytanie odpowiednich danych


 

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców.

L 168/16   [PL]     Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej     2.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 581/2010
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 5 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Regularne wczytywanie danych zarejestrowanych przez jednostkę pojazdową i na karcie kierowcy jest niezbędne dla skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia
pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.
(2) Określenie maksymalnego okresu na wczytanie odpowiednich
danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy pozwoli na ściślejsze ujednolicenie warunków działalności
przedsiębiorstw transportu drogowego w całej Unii.
(3) Określając maksymalne okresy na wczytanie danych, należy uwzględnić wyłącznie dni zarejestrowanej działalności.
(4) Przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia podlega przepisom dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
tych danych (2).
(5) Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne przedsiębiorstw,
należy określić odpowiednie dane, które należy wczytywać.
(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 ( 3 ),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia maksymalne okresy na wczytanie odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy do celów art. 10 ust. 5 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
2. Do celów niniejszego rozporządzenia „odpowiednie dane” oznaczają wszelkie dane zarejestrowane przez tachograf cyfrowy oprócz szczegółowych danych dotyczących prędkości.
3. Maksymalny okres na wczytanie odpowiednich danych nie przekracza:
a) 90 dni w przypadku danych z jednostki pojazdowej;
b) 28 dni w przypadku danych z karty kierowcy.
4. Odpowiednie dane należy wczytywać w sposób zapobiegający ich utracie.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dziewięćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(3) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.


 

Katagoria: Akty prawne, Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.