Select Page


Służba Celna: Przygotowania do EURO 2012


 

Z myślą o zbliżających się mistrzostwach Europy w piłce nożnej, Służba Celna przygotowała katalog ułatwień adresowanych do kibiców, drużyn piłkarskich, obsługujących je ekip technicznych oraz działaczy sportowych o statusie VIP.
Ułatwienia na przejściach granicznych
Jednym z głównych udogodnień przygotowanych z myślą o kibicach przekraczających granicę w czasie EURO 2012 jest kontrola w jednym miejscu po polskiej stronie przejść granicznych z Ukrainą. Istotą tego rozwiązania jest kontrola dokumentów oraz towarów przeprowadzana wspólnie w jednym miejscu przez służby graniczne i celne Polski i Ukrainy. Podróżni będą zatrzymywali się do kontroli tylko jeden raz – po polskiej stronie granicy. Obecnie podróżni zatrzymują się do oddzielnych kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne obu państw po dwóch stronach granicy. W praktyce,  zmiana trybu odprawy pozwoli na pracę wszystkich 4  służb w jednym miejscu i czasie, co z kolei zapewni płynność ruchu i zwiększy przepustowość przejść granicznych.
Kontrole w jednym miejscu zostaną wprowadzone na czas turnieju na wszystkich głównych przejściach granicznych z Ukrainą, zarówno podlegających Izbie Celnej w Białej Podlaskiej – Dorohusk i Hrebenne, jak i znajdujących się we właściwości Izby Celnej w Przemyślu – Korczowa i Medyka.
Przygotowania do wprowadzenia nowego trybu pracy służb rozpoczęto jesienią 2011 r. Ćwiczenia dotyczące „kontroli w jednym miejscu” zainicjowano na przełomie września i października na wspomnianych  przejściach na granicy polsko-ukraińskiej. Kolejne fazy treningu odbyły się w listopadzie i grudniu 2011 r. a następnie w marcu i kwietniu 2012 r. Ostatni etap ćwiczeń planowany jest w maju 2012 r., tuż przed rozpoczęciem mistrzostw.
Dodatkowym rozwiązaniem służącym usprawnieniu ruchu podróżnych w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej jest wydzielenie specjalnych pasów odpraw „EURO 2012”. Pasy EURO 2012 przeznaczone będą dla kibiców, obsługi i uczestników turnieju przekraczających granicę w celach turystycznych i nie przewożących towarów podlegających obowiązkowi zgłoszenia celnego. Pasy EURO zostaną utworzone na pasach ruchu funkcjonujących obecnie jako  pasy „nic do zgłoszenia”.
W zależności od natężenia ruchu na granicy w czasie EURO 2012, Służba Celna przewiduje możliwość zwiększenia liczby pasów odpraw przeznaczonych specjalnie dla kibiców. Bieżącej organizacji i regulacji ruchu na przejściach będą służyły zainstalowane nad pasami odpraw elektronicznie podświetlane tablice (ekrany LED).
Dodatkowe ułatwienia przewidziane są dla zorganizowanych grup podróżnych, którzy będą przekraczali granicę autokarami. Szybką odprawę na przejściu granicznym zapewni elektroniczny system rejestracji autokarów „e-booking”. Celem tego rozwiązania jest ograniczenie kontroli dokonywanej bezpośrednio  na przejściu granicznym do niezbędnego przewidzianego prawem minimum. Warunkiem skorzystania z tego przywileju będzie wcześniejsze elektroniczne zgłoszenie przez organizatora wyjazdu w granicznym oddziale celnym danych pojazdu i pasażerów oraz podanie przewidywanej godziny przybycia na przejście graniczne. Pozwoli to na wcześniejsze przygotowanie odprawy całej grupy
i skrócenie czasu przejazdu przez granicę.
Wspólna kontrola polskich służb: celnej i granicznej w trakcie ruchu pociągów po stronie polskiej to rozwiązanie wprowadzone z myślą o usprawnieniu odpraw na kolei. Podróżni będą kontrolowani jeszcze przed przejściami granicznymi, na trasach dojazdowych do stacji granicznych. Na przykład kontrola pasażerów pociągów kierujących się na przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku będzie dokonywana na odcinku Chełm – Dorohusk  i w drodze powrotnej Dorohusk – Chełm.
Uczestnicy mistrzostw, kibice, drużyny, oficjalni goście mogą też liczyć na ułatwienia przygotowane na polskich lotniskach. Priorytetowo będą traktowani kurierzy przewożący próbki antydopingowe, jak również organizatorzy, którzy otrzymają dokumenty uprawniające do skorzystania ze specjalnego trybu odpraw.
Odprawy towarów związanych z Euro 2012
Sprawnie przez granicę przejadą też towary związane z obsługą Euro 2012,
tj. piłki, sprzęt, kamery i inne. W tym celu organom celnym udostępniona zostanie  lista dostawców (PL, UA) którym UEFA wydała specjalne listy desygnacyjne. Wymienione na liście podmioty będą mogły skorzystać z trybu awizacji polegającego na wcześniejszym przesyłaniu pod specjalnie przygotowany adres poczty elektronicznej: awizoclo@mofnet.gov.pl powiadomienia o planowanym przyjeździe na granicę. Służba Celna posiadając taką informację
z wyprzedzeniem będzie mogła przygotować się do odprawy celnej.
Ponadto, Ministerstwo Finansów w uzgodnieniu ze spółką Euro 2012 Polska i upoważnionymi agencjami celnymi wyznaczyła oddziały celne do odpraw przesyłek związanych z EURO, po jednym w każdym mieście – gospodarzu oraz w Krakowie, a także 3 przejścia na granicy z Ukrainą.
Akcja informacyjna
Służba Celna pamięta też o poinformowaniu kibiców o zasadach przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.  W tym celu opracowana została ulotka dostępna w 5 wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski, niemiecki, rosyjski) Ulotka zawiera podstawowe informacje o sposobie przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisach celnych.
Dla drużyn i podmiotów współpracujących z UEFA EURO opracowane zostały specjalne poradniki.
Wszystkie niezbędne informacje już teraz dostępne są na stronie internetowej www.sluzbacelna.gov.pl w zakładce Euro 2012, pod numerem informacji celnej InfoSC: 801 470 477, a od 1 czerwca br. również pod specjalnym numerem Informacji Celnej dla kibiców tel. +48 33 85 76 300.
Przygotowania na granicy polsko-białoruskiej
Mimo że przejścia graniczne na granicy z Białorusią nie leżą w naturalnych korytarzach komunikacyjnych pomiędzy Polską a Ukrainą, którymi będzie się przemieszczać większość kibiców czy ekip technicznych obsługujących EURO 2012, mogą one pełnić funkcję wspomagającą w ruchu kibiców i ekip technicznych na trasie Rosja – Białoruś – Polska i z powrotem.  Dlatego również na przejściach granicznych z Białorusią wydzielone zostaną pasy do obsługi ruchu związanego z mistrzostwami, które uruchamiane będą elastycznie w zależności od planowanego bądź obserwowanego przemieszczania się kibiców i innych uczestników EURO 2012. Kontrola kibiców i ekip technicznych  dokonywana będzie wspólnie przez polską Służbę Celną i Straż Graniczną, w technologii „ONE STOP”, tj. podczas jednego zatrzymania się pojazdu.
Przeciwdziałanie nielegalnemu przywozowi papierosów, alkoholu, narkotyków, towarów podrabianych i niebezpiecznych
Przygotowując rozwiązania ukierunkowane na zapewnienie płynnego przejazdu przez granicę podczas EURO 2012, Służba Celna nie zapomina o  konieczności zabezpieczenia interesów fiskalnych budżetu państwa, budżetu UE, ochrony praw własności intelektualnej oraz egzekwowaniu innych norm i regulacji,  za które odpowiada. Dlatego Służba Celna przygotowała plany konkretnych działań kontrolnych na okres bezpośrednio przed turniejem i w jego trakcie. Poza kontrolą na przejściach granicznych, funkcjonariusze będą sprawdzać miejsca, w których może być prowadzony nielegalny handel, tj. targowiska, bazary, okolice dworców PKS, a także  nadzorować  miejsca, w których odbywać się będą transmisje meczów, tj. puby, bary, strefy kibica itp. Działania Służby Celnej będą także skoncentrowane wokół drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.