Select Page


Służba celna w województwie lubelskim


 

26 stycznia tradycyjnie obchodzony jest Światowy Dzień Celnictwa. To dobra okazja, aby podsumować miniony rok.
Właśnie 26 stycznia przypadła 60. rocznica rozpoczęcia działalności Rady Współpracy Celnej (obecnie WCO – Światowej Organizacji Ceł), międzyrządowej organizacji, zrzeszającej szefów ceł większości państw na świecie. Radę powołano, aby w skali międzynarodowej dbać o harmonizację i jednolitość systemów celnych, a szczególnie o ulepszanie procedur celnych oraz prawa celnego. Obecnie WCO przywiązuje dużą wagę do wypracowania i wdrażania przez administracje celne międzynarodowych standardów pozwalających sprostać wyzwaniom XXI wieku, w tym narzędzi służących ograniczeniu i zwalczaniu terroryzmu.

Polska przystąpiła do WCO w roku 1974.
Polska Służba Celna jest umundurowaną formacją, podlegającą Ministerstwu Finansów, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Polski oraz Unii Europejskiej. Zakres jej działania obejmuje: obszar ceł i podatków w imporcie, podatku akcyzowego, podatku od kopalin i gier hazardowych.
W służbie Celnej pracuje prawie 16 tys. osób, które wykonują swoje zadania nie tylko na wschodniej granicy Polski, ale też portach morskich, portach lotniczych, na drogach oraz kilkunastu izbach, kilkudziesięciu urzędach oraz oddziałach celnych, a także kilku laboratoriach celnych na terenie całego kraju.
Struktura terenowa polskiej Służby Celnej obejmuje 16 izb celnych wraz z podległymi urzędami umiejscowionych w każdym z 16 województw.   

Jak pracujemy?
Służba Celna realizuje swoje zadania w sposób przyjazny dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli, wykorzystując wiedzę, umiejętności i zaangażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, efektywne metody zarządzania oraz nowoczesne technologie.
Skuteczność i sprawność Służby Celnej w dużej mierze zależy od funkcjonalnej infrastruktury, nowoczesnych urządzeń kontrolnych, niezawodnego systemu łączności oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Dlatego nieustannie modernizujemy urzędy i oddziały celne, aby zapewnić obywatelom najwyższy standard usług. Wspieramy i ułatwiamy prowadzenie legalnej działalności gospodarczej, stosując procedury uproszczone, które ograniczają ingerencję celnika w obrót towarowy i umożliwiają dostarczanie towarów bezpośrednio do przedsiębiorcy, który sam dokonuje formalności celnych.

Służba Celna pracuje w oparciu o analizę ryzyka, co pozwala skoncentrować działania kontrolne na podmiotach unikających opodatkowania lub omijających przepisy prawa, a także zwiększa skuteczność kontroli oraz ogranicza jej uciążliwość dla przedsiębiorców godnych zaufania.
Przemyt papierosów, ze względu na skalę zjawiska i konsekwencje dla budżetu państwa jest szczególnym przedmiotem zainteresowania Służby Celnej. Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem w ilości zatrzymywanej tytoniowej kontrabandy a uszczelnienie wschodniej granicy Polski zmusiło przemytników do szukania nowych dróg ze wschodu na zachód Europy.

W raporcie Światowej Organizacji Celnej (WCO) za 2011 r. podkreślono, iż Polska niezmiennie pozostaje wiodącym krajem pod względem liczby zajętych papierosów. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, zarówno liczba zajęć papierosów, jak ilość zajętych papierosów zatrzymanych wewnątrz krajów UE, na terenie lądowych granic państwowych oraz portów morskich pozostają na podobnym poziomie.

Skuteczna walka z przemytem jest możliwa między innymi dzięki nowoczesnym skanerom umożliwiającym dokładne prześwietlenie nie tylko paczek, ale całych samochodów i kontenerów.
Służba Celna dba o to, żeby na obszar Polski i Unii Europejskiej były przywożone wyłącznie towary niezagrażające bezpieczeństwu państwa, życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

Do zwiększenia skuteczności w walce z przemytem i nieprawidłowościami podatkowymi w znacznym stopniu przyczyniają się mobilne grupy kontrolne wyposażone w nowoczesne urządzenia kontrolne.

Walka z przemytem i łamaniem prawa celnego, akcyzowego oraz hazardowego to nie tylko kontrole, ale również akcje prewencyjne i edukacyjne. Służba Celna przez kampanie społeczne oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą upowszechnia wiedzę, a także kształtuje postawę obywatelską.

Wyzwania stojące przed Służbą Celną

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Służbą Celną w najbliższej przyszłości jest dostosowanie się do wymogów współczesnego zinformatyzowanego świata. Chcemy umożliwić naszym klientom dokonywanie znacznej części formalności drogą elektroniczną.

Warto podkreślić, że w 2012 roku 100% deklaracji wywozowych i tranzytowych zostało przyjętych i obsłużonych przez Służbę Celną w formie elektronicznej. W przypadku importu, już 80% zgłoszeń celnych obsługiwanych jest wyłącznie w formie elektronicznej. To stawia nas w czołówce krajów europejskich. Kierując się tak dużą popularnością elektronicznej formy zgłoszeń celnych podjęto decyzję o pełnym zautomatyzowaniu obsługi zgłoszeń celnych. Docelowo, już z wykorzystaniem nowych systemów budowanych w ramach Programu e- Cło i po wdrożeniu przedsięwzięcia Single Window, wszystkie dokumenty celne będą obsługiwane tylko elektronicznie, zgodnie z postanowieniami nowego Unijnego Kodeksu Celnego.

Odpowiedzią na zmiany w otoczeniu, w którym działa Służba Celna jest m.in. podpisany przez Szefa Służby Celnej w 2012 r. dokument strategiczny „Służba Celna 3i Internet, Intelligence, Innovation – od modernizacji do innowacji”, w którym nakreślono priorytety rozwojowe Służby Celnej na najbliższe lata. Służba Celna chce utrzymać dynamikę rozwoju osiągniętą w trakcie ostatnich lat modernizacji. Możliwe to będzie poprzez realizację odpowiednich priorytetów, które wzmocnią Służbę Celną jako organizację wykorzystującą narzędzia elektroniczne i obecną w środowisku cyfrowym, inteligentnie wykorzystującą wiedzę i dążącą do wdrażania nowych rozwiązań.

Plany i wyzwania w skrócie:
›dalsza centralizacja zadań, w tym z obszaru finansów i księgowości izb celnych oraz  rozliczenia dochodów budżetu państwa z ceł, akcyzy i podatku od gier hazardowych;
›wcześniej scentralizowano m.in. zadania z zakresu informacji celnej – w strukturach Izby Celnej w Katowicach utworzono Centrum Informacji Służby Celnej, które zastąpiło punkty informacji celnej funkcjonujące we wszystkich 16 izbach celnych; w strukturach Izby Celnej w Rzepinie powstał Centralny Magazyn Mundurowy na potrzeby całej Służby Celnej; w Izbie Celnej w Gdyni powołano Krajowe Centrum RTG, zajmujące się koordynacją i nadzorem nad ›wykonywaniem kontroli z wykorzystaniem urządzeń skanujących w ramach całej Służby Celnej;
„Uwalniane” w ten sposób etaty pozwoliły na wzmocnienie oddziałów granicznych.
›rozwój narzędzi informatycznych i komunikacji elektronicznej  – Program e-Cło;
„Single Window” – elektroniczna wymiana informacji/danych/dokumentów, bez konieczności składania dokumentów w wersji papierowej, pomiędzy różnymi jednostkami administracji publicznej i przedsiębiorcami,
›wprowadzenie rozwiązań utrwalających i wzmacniających politykę antykorupcyjną, podniesienie skuteczności kontroli i ograniczenie ingerencji kontrolnej poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy i informacji do analizy ryzyka i ukierunkowania kontroli,
›współdzielenie się wiedzą przez Służbę Celną z innymi służbami i instytucjami państwowymi, szersze wykorzystanie analityki biznesowej  w procesach zarządczych, innowacyjne wykorzystanie wiedzy do świadczenia usług, wsparte nowoczesnymi narzędziami elektronicznymi i obecnością w środowisku cyfrowym, interaktywna obecność w środowisku wirtualnym poprzez przeniesienie zasobów informacyjnych Służby Celnej do Internetu – transparentność.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.