Select Page


Strabag: Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy w Opocznie


 

Strabag Sp. z o.o. wykonawca kluczowych inwestycji drogowych w Polsce, ukończył budowę kolejnej obwodnicy. Inwestycja prowadzona była przez 1,5 roku na rogatkach Opoczna i zakończona została w terminie, ostatniego dnia 2011 roku. Nowoczesna obwodnica, poprawiająca bezpieczeństwo na drodze i system komunikacyjny w mieście, kosztowała ponad 146 mln złotych brutto. Inwestycja przysporzyła miejsc pracy dla mieszkańców regionu, wzbogaciła także lokalne muzeum o cenne pamiątki archeologiczne poszerzające wiedzę o historii rodowitych mieszkańców Opoczna.

Obwodnica Opoczna wybudowana została przez spółkę Strabag, w ciągu drogi krajowej nr 12, o długości około 7,8 km, omija miasto od strony południowej. Powstała dzięki doskonałej logistyce, organizacji pracy oraz sprawnemu pozyskiwaniu i transportowi materiałów budowlanych. Budowana była w trudnym terenie charakteryzującym się wysokim poziomem wód gruntowych. Warunki terenowe determinowały zarówno zastosowaną na niej technologię, jak i wymogi konstrukcyjne. Obwodnica dostosowana jest do obciążeń wynoszących 115 kN/oś.
Do budowy nowoczesnej jednojezdniowej drogi o przekroju 2+1 (naprzemiennie dwa pasy ruchu dla jednego kierunku i jeden dla drugiego i odwrotnie) o szerokości pasów po 3,5 m każdy i poboczach szerokości 1,5 m, użyto 325 tys. ton kruszyw. Materiał ten posłużył do wzmocnienia nasypów i wymiany gruntu pod budowę przy wysokim stanie wód oraz na konstrukcję podbudowy. Kruszywo pochodziło z kopalń z Inowłódza oraz z terenu kielecczyzny. Objętość wykopów pod budowę obwodnicy, wykonanych przez ekipę budowlaną spółki Strabag sięgnęła ok. 308 tys. m3, zaś nasypów ok. 757 tys. m3. Zużyto na nie 1,5 mln ton piasku (60 tys. ciężarówek czteroosiowych po 25 ton każda, co stanowi ok. 400 ciężarówek dziennie). Ich wzmocnienie wymagało ponad 1 mln 250 tys. m2 geosiatek i geowłóknin oraz zastosowania systemu odwodnienia drogi. W ramach robót drogowych pracownicy spółki Strabag ułożyli ok. 102 tys. ton masy bitumicznej, ok. 6 km krawężników oraz ok. 8 km ścieków przykrawędziowych. Kontrakt objął również: 11 tys. m2 oznakowania poziomego i 450 sztuk znaków drogowych.

Budowa obwodnicy Opoczna wymagała wybudowania 8 obiektów inżynieryjnych: 6 wiaduktów (nad ul. Mokrą, ul. Ogrodową, drogą wojewódzką 726, torami PKP, drogą powiatową nr 3112E, drogą gminną G3), 2 mostów nad rzeką Węglanką i Drzewiczką (konstrukcja stalowa o wadze ok. 1300 ton). Na wybudowanie zużyto 9,5 tys. m3 betonu, 1,5 tys. ton stali zbrojeniowej i 160 ton kabli sprężających.

Podobnie jak największe inwestycje realizowane przez spółkę Strabag, Obwodnica Opoczna zrealizowana została z zachowaniem troski o środowisko naturalne. Na całej jej długości wybudowano 48 przepustów w tym 18 spełniających funkcje przejścia dla zwierząt (wykonano też siatki zabezpieczające wejście płazów na drogę) oraz 3,4 km ekranów akustycznych na fundamentach palowych typu „zielona ściana” o wysokości 3-4 m. Ekrany o długości większej niż 400 m zostały wyposażone w wyjścia awaryjne, przy których zbudowano schody skarpowe. Na wiaduktach powstały także ekrany ze zbrojonego plexiglasu, zabezpieczającego przed ewentualnym zderzeniem ptaków z ekranami.

Przy budowie Obwodnicy Opoczna pracowało 400 pracowników fizycznych i umysłowych, zatrudnionych w firmie Strabag, a także 5 firm koncernowych (w tym TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o., Bitunova Sp. z o.o., SAT Sp. z o.o., Polski Asfalt Sp. z o.o., Polskie Kruszywa Sp. z o.o.). Na terenie budowy zaangażowanych było 100 samochodów ciężarowych oraz 45 sztuk sprzętu ciężkiego. Przed rozpoczęciem prac budowlanych teren inwestycji zbadany został także przez archeologów z Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki temu opoczyńskie muzeum regionalne wzbogaciło się o eksponaty i liczne relikty osadnictwa z przełomu neolitu i brązu oraz zabytki świadczące o występowaniu na tym terenie wpływów kultury rzymskiej okresu od 300 p.n.e. do 500 n.e.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.