Select Page


Transtica.pl: Odpowiedzialność pracownika (kierowcy) za wyrządzoną szkodę


12C549_051
 

Praca na stanowisku kierowcy wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody w mieniu pracodawcy. Jak podaje transtica.pl warto przyjrzeć się zagadnieniu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, aby wiedzieć do jakiej kwoty pracodawca może żądać odszkodowania od pracownika za wyrządzoną szkodę i jakie są uwarunkowania takiej odpowiedzialności, a także jakie są jej rodzaje.

Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy przy niewywiązaniu się z obowiązków pracowniczych lub wykonaniu ich nienależycie. Ponadto działania te muszą wyrządzić uszczerbek w mieniu pracodawcy, a pracodawca powinien udowodnić, że szkoda wystąpiła w wyniku zawinionego działania pracownika.

Odpowiedzialność każdego pracownika powstaje z chwilą nawiązania stosunku pracy. Obowiązek dbałości o mienie pracodawcy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

Więcej na transtica.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.