Select Page


Wtransnet: Nie jest łatwo zostać członkiem społeczności


 

Głównym zarzutem stawianym giełdom transportowym i powodem unikania ich przez wiele firm transportowych jest bezpieczeństwo transakcji zawieranych za ich pośrednictwem. Często przewoźnicy drogowi traktują giełdy jako zło konieczne i korzystają z ich usług w sytuacjach, gdy np. nie mogą znaleźć ładunków powrotnych. Dlatego jednym z głównych celów giełdy Wtransnet jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i umożliwienie zawierania umów o niskim wskaźniku ryzyka tylko pomiędzy rzetelnymi i zweryfikowanymi firmami.

W ciągu 14 lat swojego istnienia giełda Wtransnet stworzyła serie zasad i norm działania, mając na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla firm z sektora TSL. Dzisiaj wszystkie te zasady są częścią systemu polityki jakości QAP (Quality Assurance Policy), który nie tylko pozwala weryfikować nowe firmy przystępujące do giełdy, ale również stale monitoruje aktywność zrzeszonych członków.

Każda z firm, która chce dołączyć do społeczności Wtransnet, po wstępnej analizie dokumentów prawnych, musi jeszcze pozytywnie przejść weryfikację niezależnej agencji raitingowej Cofase,  sprawdzającej wiarygodność finansową kandydatów. Koszty takiego audytu ponosi giełda Wtransnet, która w ten sposób aktywnie inwestuje w bezpieczeństwo transakcji zawieranych za swoim pośrednictwem.

„Nie jest łatwo zostać członkiem społeczności Wtransnet. Wiele spośrod firm, które chcą się u nas zarejestrować, nie przechodzi kontroli i weryfikacji poprzedzających przystąpienie do giełdy. Tylko w 2010 roku z ponad 3,4 tys. zgłoszeń o rejestrację jakie otrzymaliśmy, pozytywną weryfikację przeszło jedynie 1228 firm” – wyjaśnia Joanna Zielińska z Wtransnet.

Kontrola i weryfikacja rzetelności firm nie ustaje w momencie przystąpienia do społeczności Wtransnet. W trakcie korzystania z usług giełdy, agencja Coface monitoruje bieżącą działalność firm oraz dokonuje aktualizacji ratingu. Oznacza to, że jeżeli Coface odbierze danej firmie przyznany wcześniej rating, wówczas takiej firmie zabiera się możliwość zgłaszania ładunków w Wtransnet.

Funkcje systemu QAP:
– Weryfikacja solidności i wypłacalności nowych firm – weryfikacja dokumentacji i posiadanych licencji wymaganych w kraju pochodzenia klienta oraz sprawdzenie informacji gospodarczych i weryfikacja wypłacalności. Wszystkie firmy spedycyjne, które ogłaszają ładunki na giełdzie Wtransnet, są weryfikowane przez agencję Coface, która przyznaje rating niezbędny do umożliwienia zgłaszania ładunków. Firmy, które nie otrzymają pozytywnego ratingu, muszą pracować z zabezpieczeniem bankowym.

– Referencje dla przewoźników – Wtransnet kładzie szczególny nacisk na rzetelność pracy firm transportowych. W  tym celu wprowadzony został specjalny system referencji, dzięki któremu firmy spedycyjne mogą dodatkowo weryfikować jakość usług przewoźników oraz polecać innym rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców.

– Kontrola terminów ważności dokumentacji – system automatycznie blokuje dostęp do giełdy firmom, których dokumentacja uprawniająca do wykonywania usług transportowych straciła ważność.

– Monitorowanie aktywności firm – giełda na bieżąco sprawdza, czy firmy stosują się do norm i warunków zaakceptowanych w umowie przystąpienia do społeczności Wtransnet.

– Raport nadużyć – firmy mogą w sposób poufny informować giełdę o nadużyciach ze strony innych zrejestrowanych firm (naruszenie norm etycznych, niedotrzymanie uzgodnionych warunków cenowych, odsprzedaż ładunków, powiązania z nieuczciwymi kontrahentami).

– Dział reklamacji płatności – stara się pozyskiwać informacje o niewypełnianiu zobowiązań płatniczych pomiędzy zrzeszonymi firmami. Zgłoszenie o zaleganiu płatności zostaje przesłane firmie dłużnej, a następnie – jeśli w określonym terminie faktura nie zostaje zapłacona – zawiesza się dostęp do giełdy. Wtransnet, jako mediator, pośredniczy także w rozwiązywaniu konfliktów i osiąganiu porozumienia pomiędzy firmami zrzeszonymi. Reklamacjami płatności zajmuje się osobny dział, który bezpłatnie pomaga klientom.
Komisja Audytowa – czuwa nad właściwym użytkowaniem aplikacji i etycznym zachowaniem firm zrzeszonych w społeczności Wtransnet. Komisja ostrzega firmy, które po raz pierwszy naruszyły zaakceptowane wcześniej normy. Działa natomiast w sposób stanowczy w przypadku firm, które po raz kolejny naruszyły warunki zaakceptowane w umowie.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.