Select Page


Zmiana organizacji ruchu tranzytowego w Olsztynie o 1 marca 2013r.


 

OGRANICZENIE PRZEJAZDU PRZEZ OLSZTYN POJAZDÓW O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TON

UWAGA! ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIE OD 1 MARCA 2013r.

W związku z koniecznością dostosowania ruchu samochodów ciężarowych do obciążeń nominalnych obiektów mostowych Olsztyna (projektowanych dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej poniżej 30 ton) ustala się zasady wydawania zezwolenia na przejazdy pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 30 ton

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

Zasady wydawania zezwoleń

W przypadku konieczności przejazdu przez Olsztyn samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 30 ton, Wydział Inżynierii Ruchu i Oświetlenia wydaje zezwolenie na niestosowanie się do znaków B-18 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 30 ton).
Zezwolenia wydawane są tylko i wyłącznie dla podmiotów posiadających udokumentowane cele lub źródła podróży w Olsztynie i na terenie powiatu olsztyńskiego.
Zezwolenia wydaje się na podstawie złożonych wniosków, w przypadkach uzasadnionych koniecznością:

  1. nieprzerwanego funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej, w tym zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, a szczególności jednostek ratowniczych, szpitali, przychodni i schronisk,
  2. zapewnienia dowozów paliw płynnych, towarów szybko psujących się oraz żywych zwierząt do placówek usytuowanych na terenie Olsztyn,
  3. utrzymaniem dróg, oświetlenia na terenie miasta Olsztyna,
  4. zapewnienia ciągłości procesów technologicznych przy realizacji inwestycji na terenie Olsztyna,
  5. zapewnienie dojazdu do bazy transportowej (miejsca garażowania) na terenie Olsztyna,
  6. wywozu towarów wyprodukowanych w Olsztynie.

    Zezwolenia wydawane są na wniosek posiadacza pojazdu ciężarowego o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 30 ton do którego należy dołączyć:

  1. ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  2. dokument uzasadniający potrzebę wjazdu na teren Olsztyna bądź powiatu olsztyńskiego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, umowa lub zlecenie na wykonanie określonych robót, itp.).
  3. Zezwolenie wydaje się na konkretny pojazd identyfikowany na podstawie jego marki i numeru rejestracyjnego.
  4. Zezwolenie może być wydane bez wskazania danych pojazdu („na okaziciela”) w przypadku gdy:

        wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie wskazać konkretnego pojazdu, którego miałoby dotyczyć zezwolenie,
        wnioskodawca nie posiada własnego transportu i korzysta z usług przewoźników zewnętrznych.

W uzasadnionych przypadkach zezwolenie wydane „na okaziciela” znajdować się będzie w dyspozycji wnioskującego, wówczas kierowca samochodu ciężarowego musi się legitymować dokumentem uzasadniającym potrzebę wjazdu do Olsztyna np. listem przewozowym.

Zezwolenie umieszcza się za przednią szybą pojazdu w lewym dolnym rogu z wyłączeniem pkt 7.

Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów prawa o ruchu drogowym oraz obowiązującej na terenie miasta Olsztyna organizacji ruchu, z uwzględnieniem uprawnień wynikającymi z wydanego zezwolenia.

Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty.
    
    
    Źródło: www.mzdmiz.olsztyn.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.