Select Page


Wiele wyzwań, dużo pracy


 

(fragment mowy wstępnej Bolesława Milewskiego, przewodniczącego OZPTD podczas spotkania członków w Licheniu)

Szanowni Państwo!

Stało się już swego rodzaju tradycją, że przynajmniej raz w roku spotykamy się w gronie najbardziej aktywnych członków związku, by wymienić poglądy na temat najbardziej istotnych problemów naszej branży, by konstruktywnie podyskutować z przedstawicielami Sejmu, administracji państwowej, służb kontrolnych.

Dlatego też myślę, że nasze spotkanie będzie spotkaniem nacechowanym troską o dalsze losy naszych przedsiębiorstw, dla rozwoju których poświęcamy tyle wysiłku. Efekty tego wysiłku nie służą tylko nam i naszym rodzinom, przekładają się bezpośrednio na sytuację ekonomiczną kraju. To nasze podatki i przeróżne opłaty, którymi jesteśmy obłożeni, jak chyba żadna inna branża, składają się na co najmniej 10 proc. Produktu Krajowego Brutto. Nie są to małe środki, stanowią potężny zastrzyk do budżetu państwa. Czasami jednak odnosimy wrażenie, że państwo, chce stłamsić tę „kurę znoszącą złote jaja” i doprowadzić wielu przedsiębiorców na skraj bankructwa.

Nie odnoszę się do obiektywnych, niezależnych czasami od decydentów procesów makroekonomicznych, odnoszę się do sytuacji, w których to od dobrej lub złej woli urzędników zależy los wielu przedsiębiorców. Przypomnę, jak boleśnie rodziła się tzw. ustawa antykryzysowa. Myślę, że już niebawem będziemy mogli ocenić jej skutki dla naszej branży. Warto rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, że np. w Rosji wprowadzony jest tzw. pakiet pomocy dla przewoźników, polegający na zwolnieniu przedsiębiorców z odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od zatrudnianych kierowców, czy zwolnieniu z akcyzy i innych opłat od zakupu środków transportu. Także Niemcy i inne kraje tzw. starej unii starają się ulżyć swoim przedsiębiorcom. U nas chyba zbyt pochopnie uwierzyliśmy w samoregulującą moc gospodarki rynkowej. Mam nadzieję, że w trakcie rzeczowej dyskusji podczas tego spotkania, jak i w rozmowach kuluarowych, określimy najpilniejsze do rozwiązania bolączki.

Rolą związku będzie takie oddziaływanie na naszych parlamentarzystów i administrację państwową, by przynajmniej część z tych dotkliwych problemów udało się rozwiązać.

Najboleśniej dotyka nas w chwili obecnej:
– pogłębiający się kryzys,
– ciągły wzrost obciążeń fiskalnych np. opłaty drogowe, opłaty od środków transportu, podatki od nieruchomości itp.,
– brak wsparcia systemowego dla gospodarki ze strony kolejnych rządów, a przyczyn upatrujemy w krótkowzrocznej polityce tych samych od lat urzędników w Ministerstwie Finansów. Podejmowane są wyłącznie działania doraźne – np. ustawa antykryzysowa,
– nieuczciwa konkurencja /zaniżanie stawek, niepłacenie faktur, niejednakowe obciążenia dla firm, niezgodne z prawem wykorzystanie pomocy unijnej, wykorzystywanie paliwa ze Wschodu w przewozach krajowych, narzucanie niezgodnych z prawem warunków przewozu przez kontrahentów itp.,
– brak właściwej reprezentacji przewoźników /zawłaszczanie znacznej części organizacji przez ludzi niebędących
przewoźnikami, ustalanie celów zgodnych z interesami organizacji a nie z potrzebami środowiska – tu można dać przykład winiet lub zezwoleń, brak prawdziwej i partnerskiej współpracy/.

Związek od długiego czasu podejmuje wiele aktywnych działań, jedne z nich na stałe wpisały się w naszą aktywność, inne są sporadyczne, wynikające z bieżącej sytuacji. Do najistotniejszych działań należą: współpraca z parlamentem i rządem (udział w radach konsultacyjnych, komisjach ds. zezwoleń, w zespołach roboczych i innych, zainicjowanie współpracy z MSWiA oraz z policją w sprawach kradzieży palet i paliwa, bieżące rozwiązywanie problemów takich jak np. diety, ewidencja czasu pracy z GITD i PIP itp.); opiniowanie aktów prawnych i inicjatywa legislacyjna /społeczny projekt, ustawa o nienormatywach, ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców/; działania systemowe w poszczególnych segmentach rynku przewozowego /przewozy drewna, przewozy kruszyw, negocjacje z kontrahentami, wystąpienia do UOKiK, współpraca z terenową administracją rządową i samorządową/; działania interwencyjne, w tym pomoc prawna w szczególnie drastycznych i niesprawiedliwych działaniach polskich i zagranicznych służb kontrolnych /np. gaśnice na Węgrzech, tarczki bez drugiego imienia, dowody rejestracyjne zatrzymywane za drobne pęknięcia szyby, nielegalni imigranci zagrażający naszym kierowcom na terenie Francji – podjęliśmy w tej kwestii interwencję w MSZ, jednak problemy pozostają i otrzymujemy sygnały o karaniu naszych kierowców i przedsiębiorców przez brytyjskie służby/.

Warto wskazać, jak wiele wagi związek przywiązuje do rzetelnego i zgodnego z prawem szkolenia naszych kierowców. Świadczą o tym zakupione niedawno – autobus i samochód ciężarowy, które wyposażone są we wszystkie prawem wymagane urządzenia do prowadzenia szkolenia na kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej. Ciekaw jestem, jak w tej mierze wyglądają inne zarejestrowane ośrodki szkolenia? Już niebawem przystąpimy do szkolenia naszych członków, którzy posiadają jedynie krajowy certyfikat kompetencji zawodowych. Przy okazji spotkań regionalnych staramy się, by każde takie spotkanie miało także charakter szkoleniowy, bo wiedza to przede wszystkim klucz do sukcesu we właściwym prowadzeniu naszych przedsiębiorstw, to także skuteczny sposób obrony przed instytucjami kontrolnymi.

W najbliższym czasie aktywność związku będzie skupiona na wielu istotnych działaniach. Zaczniemy od społecznego projektu wprowadzającego zmiany do całego pakietu ustaw związanych z transportem drogowym (ustawa o transporcie drogowym, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo przewozowe). Podejmiemy walkę o rozszerzenie krajowej sieci dróg o naciskach 10 t i 11,5 t na oś napędową. To bardzo ważne zadanie, bowiem wiele zakładów lokowanych jest w miejscach, do których obecnie nie łamiąc przepisów, nie jesteśmy w stanie dojechać, więcej, nie jesteśmy w stanie dojechać do naszych firm.

Musimy stanowczo przeciwdziałać dalszemu wzrostowi fiskalizmu, a w szczególności będziemy bardzo uważnie monitorowali działania rządu w zakresie wdrożenia opłaty elektronicznej.

Niezwykle ważne byłoby wprowadzenie, podobnie jak we Francji, konieczności płatności za wykonaną usługę w ciągu 30 dni, a w wypadku niespełnienia tego warunku nakładanie wysokich kar dla zalegających z płatnościami. Dzisiaj zatory płatnicze powodują ogromne kłopoty wielu firm. Chcąc nie chcąc kredytujemy wielu kontrahentów. Kwestie te powinny być wyraźnie zapisane w Prawie Przewozowym i Kodeksie Cywilnym. Ponadto ważne byłoby zapisanie, we wskazanych dokumentach, możliwości dochodzenia odpowiedzialności od załadowcy lub nadawcy w przypadku powierzenia czynności przewozowych nieuczciwemu pośrednikowi.

Podejmiemy działania w zakresie zmiany rozliczania podatku VAT, a w szczególności dot. VAT od niezapłaconych faktur.

Licheń, 2010-05-29

Bolesław Milewski,
przewodniczący OZPTD
i wiceprezes ZMPD


 

Katagoria: Komentarz Bolesława Milewskiego
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.