Select Page


Dobra reputacja – za co i jak można stracić uprawnienia przewozowe (cz. III))


 

W poprzedniej (drugiej) części artykułu omówione zostały wykroczenia i administracyjne naruszenia prawa, które o ile zostaną ujawnione i potwierdzone nałożoną karą, mogą być podstawą utraty dobrej reputacji.

 Nałożenie kary nie oznacza automatycznej utraty dobrej reputacji. I tak, w przypadku wykroczeń, jak i omówionych w pierwszej części artykułu przestępstw, kara powinna być orzeczona w prawomocny sposób. Prawomocne orzeczenie sądu skazujące za przestępstwo lub nakładające karę grzywny za wykroczenie ma miejsce wtedy, gdy nie jest możliwa jego zmiana poprzez wniesienie zwykłego środka odwoławczego, jakim jest apelacja. Dotyczy to następujących sytuacji:

 -upłynął termin do wniesienia apelacji od wyroku wydanego w I instancji, a osoba ukarana nie wniosła jej w tym terminie,
 -osobie ukaranej odmówiono przyjęcia apelacji,
 -apelacja została cofnięta i nie ma podstaw do jej rozpoznania pomimo cofnięcia,
 – orzeczenie wydano w II instancji w wyniku rozpoznania apelacji.

Czy przyjęcie mandatu karnego może spowodować utratę dobrej reputacji?
W przypadku kary grzywny za wykroczenie, nałożonej w drodze mandatu karnego, obowiązują inne reguły.
Mandat kredytowany, staje się on – co do zasady – prawomocny z chwilą jego przyjęcia.
Mandat gotówkowy, staje się prawomocny w chwili zapłaty grzywny.

Czy jednak przyjęcie mandatu może być przyczyną utraty dobrej reputacji? Tu zdania są podzielone. Niemniej bardziej właściwe wydaje się stanowisko, iż kary grzywny nałożone w drodze mandatu karnego nie mogą być brane pod uwagę przez organy orzekające o utracie dobrej reputacji. Wynika to z faktu, iż nowy przepis art. 7d ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o transporcie drogowym, jako przesłankę do wszczęcia postępowania administracyjnego w ww. sprawach wskazuje jedynie orzeczone kary grzywny. A orzeczenia wydaje w sprawach o wykroczenia jedynie sąd. W przypadku mandatów karnych przepisy jednoznacznie określają, że są one nakładane, a nie orzekane.

Tylko wykonalne decyzje administracyjne mogą mieć negatywne skutki
Także nie każda decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej spowoduje wszczęcie postępowania w sprawie dobrej reputacji przewoźnika lub osoby zarządzającej transportem. Jedynie wykonalna decyzja administracyjna może wywołać ewentualne negatywne skutki. W przypadku decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej wydawanych w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych lub ustawy Prawo o ruchu drogowym, decyzje te stają się wykonalne, gdy:

– upłynął termin do wniesienia odwołania (lub złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) od decyzji wydanej w I instancji, a odwołanie nie zostało wniesione przez stronę w tym terminie,
– upłynął termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w II instancji (lub decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy), a skarga nie została wniesiona w tym terminie
– wydane zostało prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym wszczętym na podstawie złożonej przez stronę skargi na decyzję administracyjną.

Prawomocne lub wykonalne sankcje to jeszcze nie koniec firmy
Tym samym od nałożenia sankcji do wszczęcia postępowania administracyjnego, w którego wyniku może nastąpić utrata uprawnień przewozowych, zazwyczaj jest jeszcze dość daleka droga. A samo postępowanie administracyjne daje kolejne szanse na uniknięcie najgorszego, czyli cofnięcia przewoźnikowi zezwolenia na wykonywanie jego zawodu. Temu postępowaniu będzie poświęcona czwarta i ostatnia część artykułu, który ukaże się w kolejnym numerze TRUCKauto.pl.

Maciej Wroński

 

Zobacz I część artykułu

Zobacz II część artykułu 


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 6 lat temu.