Select Page


Komisja polsko-rosyjska: Nie osiągnięto ostatecznego porozumienia- ciąg dalszy przepychanek z Rosjanami


 

W dniach 5-6 czerwca br. w Warszawie miało miejsce posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W obradach wzięli udział przedstawiciele administracji z obu państw oraz reprezentanci organizacji zrzeszających przewoźników. Ze strony rosyjskiej w obradach uczestniczył ASMAP, a ze strony polskiej OZPTD i ZMPD. Przedmiotem obrad była interpretacja zapisów umowy międzynarodowej dotyczących przewozów dwustronnych. Pomimo gorącej początkowo atmosfery strony dość sprawnie przeszły do merytorycznej dyskusji. W jej trakcie osiągnięto konsensus, iż polscy przewoźnicy mają prawo do przewozu ładunków pochodzenia zagranicznego na podstawie zezwoleń ogólnych, o ile ładunek podejmowany jest w Polsce. Nie pozwoliło to jednak na osiągnięcie pełnego porozumienia, gdyż diabeł jak zwykle tkwił w szczegółach.
Strona rosyjska próbowała udowodnić, iż około 20% przewozów dwustronnych realizowanych jest w sposób nieprawidłowy. Na dowód tego przedstawiono kilka drastycznych przypadków, w których dokument CMR był niezgodny ze zleceniem lub był sfałszowany. W ocenie Rosjan obowiązujące w przewozach międzynarodowych dokumenty nie dają pewności, iż towar został faktycznie załadowany w Polsce.  Dlatego też zaproponowali kilka możliwych ich zdaniem rozwiązań. Pierwszy z nich to wydzielenie osobnej podkategorii zezwolenia ogólnego. Dokument ten miałby być przeznaczony do przewozów ładowanych w Polsce towarów pochodzenia zagranicznego. Te towary powinny być ładowane wyłącznie w wyznaczonych centrach logistycznych będących jednocześnie składami celnymi. Innym rozwiązaniem zaproponowanym przez Rosjan jest wprowadzenie dodatkowego dokumentu potwierdzającego fakt załadunku towaru w Polsce.
Z kolei według strony polskiej wystarczającym i zgodnym z międzynarodowym prawem dokumentem potwierdzającym fakt załadunku jest list przewozowy zgodny z konwencją CMR. Jego fałszerstwo stanowi naruszenie obowiązującego prawa i jako takie powinno być karane. Polacy nie negując przypadków ewidentnego naruszenia postanowień dwustronnej umowy wskazali, iż naruszenia mają miejsce po obu stronach. Zakwestionowali też skalę naruszeń dokonywanych rzekomo przez polskich przewoźników. Według polskiej strony rosyjskie propozycje w przedstawionym kształcie nie są możliwe do przyjęcia. Wynika to z faktu, iż nie rozwiązują one wszystkich możliwych problemów, a część z tych propozycji jest niezgodna zarówno z polskim ustawodawstwem krajowym, jak i z samą dwustronną umową.
Ponieważ podczas dwudniowych obrad nie osiągnięto ostatecznego porozumienia, strony postanowiły kontynuować obrady komisji podczas następnego spotkania, które najprawdopodobniej odbędzie się w Moskwie w ciągu najbliższych kilku tygodni. W międzyczasie na zaproszenie ZMPD przyjadą do Polski przedstawiciele ASMAP-u w celu odbycia wizyt w wybranych centrach logistycznych. Tam też będą chcieli zapoznać się z zasadami ich działania w praktyce.

Maciej Wroński


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.