Select Page


Obrady Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej w Kijowie


 

W dniach 31 stycznia – 1 luty br. w Kijowie odbyły się obrady Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. Polską stronę reprezentowali urzędnicy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedstawiciele OZPTD, PSPA i ZMPD. Ze strony ministerstwa udział wzięli: Przewodniczący delegacji Dyrektor Andrzej Bogdanowicz, Naczelnik Krzysztof Lewczak i Monika Żukowska. Ze strony OZPTD w komisji udział wzięli Przewodniczący Związku Bolesław Milewski i Dyrektor Maciej Wroński. Stronie ukraińskiej przewodniczył Dyrektor Departamentu Dmitrij Pietuchow. W Komisji udział wzięli także przedstawiciele ukraińskiego ASMAP-u oraz innych ukraińskich organizacji zrzeszających przewoźników.

Głównym punktem porządku obrad każdej komisji mieszanej jest zawsze ustalenie wielkości kontyngentu. W Kijowie punkt ten przebiegł bez większych emocji. Strony ustaliły ostateczną wymianę uniwersalnych zezwoleń na przewóz rzeczy w roku 2012 na poziomie 200 tys. sztuk dla każdej ze stron, w tym 60 tys. zezwoleń dla pojazdów klasy EURO-1, 45 tys. dla klasy EURO-2, 85 tys. dla klasy EURO-3 i 10 tys. dla klasy EURO-4. Ustalono, że będą one ważne do dnia 31 stycznia 2013 r. Taki sam kontyngent ma wstępnie obowiązywać w 2013 roku. Należy przy tym odnotować, iż polska strona po raz kolejny zaproponowała podjęcie prac nad pełną liberalizacją przewozów towarowych. Temat ten będzie przedmiotem prac specjalnie w tym celu powołanej grupy roboczej. Dyskutowano także nad zmniejszeniem wymagań wobec przyczep i naczep w zakresie spełniania przez te pojazdy wymagań związanych z bezpieczeństwem adekwatnych do klasy ekologicznej pojazdu ciągnącego. Propozycja polska była znacznie dalej idąca niż stanowisko ukraińskich partnerów. Zaproponowaliśmy, aby przy określaniu ważności zezwoleń uwzględniać wyłącznie dokumenty ciągnika lub samochodu ciężarowego potwierdzające spełnianie odpowiednich wymagań norm EURO. Ostateczne wspólne stanowisko w tej sprawie zostanie przyjęte przez kolejną Komisję Mieszaną.

Na wniosek polskiej delegacji zwiększono kontyngent zezwoleń dla przewozów pasażerskich w 2012 r. Wynosić on będzie 150 zezwoleń „pustych” i 100 „wahadłowych” dla każdej ze stron. Dokumenty te mają być ważne do końca stycznia następnego roku. Nie rozstrzygnięta pozostała kwestia obsługi przewozów pasażerskich w trakcie mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Ze swojej strony polska delegacja przedstawiła propozycję pełnej liberalizacji przewozów międzynarodowych i kabotażowych w trakcie mistrzostw oraz w 14 dniowym okresie przed i po imprezie. Ponieważ propozycja ta zaskoczyła stronę ukraińską, postanowiono iż ostateczna decyzja w tej sprawie ma być podjęta do dnia 15 lutego br. Przedstawiciele polskich i ukraińskich przewoźników zasygnalizowali poważne problemy związane z przekraczaniem przejść granicznych. Czas odprawy autobusów trwa w skrajnych przypadkach nawet po kilka godzin po obu stronach przejścia. W sytuacji,  gdy na przejście graniczne wjeżdża kilka autobusów, przewlekły tryb odprawy powoduje kilkunastogodzinny przymusowy postój. Polscy i ukraińscy urzędnicy uczestniczący w obradach Komisji zobowiązali się do podjęcia interwencji w tej sprawie u właściwych władz krajowych odpowiedzialnych za działania służb granicznych.

W sprawach różnych omawiano szereg drażliwych kwestii związanych z działaniem polskich i ukraińskich służb kontrolnych. Jako rzecz która od lat nie jest załatwiona w sposób definitywny, wskazano kwestionowanie przez ukraińskie organy dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania pojazdem leasingowanym lub wykorzystywanym na innej podstawie prawnej. Strona polska po raz kolejny wyjaśniła obowiązujące w Polsce zasady wydawania takich dokumentów. Podniesiono także kwestię problemów związanych z istniejącymi różnicami w nazwach i adresach podmiotów wskazanych w dowodach rejestracyjnych pojazdów i zezwoleniach. W tej sprawie niestety nie są bez winy polskie urzędy wydające te dokumenty i sami przewoźnicy stemplujący zezwolenia pieczątką firmową zawierającą niewłaściwe dane. Komisja uzgodniła, iż strona polska otrzyma czas na podjęcie działań mających na celu ujednolicenie danych zawartych w tych dokumentach do końca 2012 r. Kolejną omawianą kwestią był rzekomy kabotaż wykonywany przez polskich przewoźników, w sytuacji gdy miejsce rozładunku nie jest tożsame z miejscem odprawy celnej lub siedzibą firmy na rzecz której realizowane są przewozy. Po dyskusji strony doszły do porozumienia i potwierdziły, że decydujące znaczenie w takich sprawach mają przepisy konwencji CMR.

Przedstawiciele polskich przewoźników wskazali na niezgodność działania ukraińskich władz z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 r. Dotyczy to zakazu ciągnięcia przyczep przez autobusy oraz zdarzającego się nieuznawania wyróżników państwa rejestracji umieszczonych na tablicach rejestracyjnych pojazdów i żądania umieszczania na pojeździe dodatkowych oznaczeń w postaci owalnej nalepki z symbolem „PL”. Kolejną podniesioną kwestią były występujące problemy z uznawaniem w regularnych przewozach pasażerskich biletów wystawionych za pośrednictwem Internetu. W stosunku do tych oraz szeregu innych kwestii strona ukraińska obiecała zająć stanowisko do końca lutego br. Stałym tematem każdej komisji mieszanej z państwami Wspólnoty Niepodległych Państw są ograniczenia w wwozie paliwa do Polski. Nasi ukraińscy partnerzy wystąpili po raz kolejny z postulatem zniesienia tych ograniczeń. I jak zwykle w takich przypadkach uzyskali odpowiedź, iż wychodząc naprzeciw tym postulatom polski Sejm podniósł limit wwożonego paliwa do 600 l, a ewentualne dalsze zmiany ustawodawstwa krajowego w tym zakresie znajdują się w wyłącznej kompetencji polskiego Ministerstwa Finansów.

Maciej Wroński

OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.