Select Page


Opcja wschodnia górą


 

3 grudnia br. w hotelowym pałacu Windsor w Jachrance obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Znaczna część osób przybyła już późnym wieczorem w dzień poprzedzający. Najbardziej zorganizowane grupy dojeżdżały wynajętym autobusem. Niestety zła pogoda uniemożliwiła przyjazd delegatów z zachodniej i północnej Polski, w tym m.in. dotychczasowego wiceprezesa ZMPD Bolesława Milewskiego.

Nieobecni wysłali pisemny apel o przełożenie najważniejszych punktów obrad na inny termin tak, aby wybory nowych władz zrzeszenia były przeprowadzone z udziałem reprezentantów wszystkich regionów. Postulat ten nie uzyskał jednak akceptacji zarządu i licznie przybyłych delegatów ze środkowej i wschodniej Polski.
Obrady zostały rozpoczęte krótką dyskusją nad porządkiem obrad. Ze względu na fakt, iż planowane podjęcie uchwały w sprawie wwozu paliwa spoza Unii Europejskiej mogło wywołać burzliwą dyskusję, postanowiono przenieść ten punkt na drugą połowę dnia, po wyborze władz. Następnie Jan Buczek, prezes ZMPD, przedstawił pracę zarządu w kończącej się kadencji. Po wystąpieniu prezesa miały miejsce krótkie wystąpienia członków ustępujących władz. Wśród nich wartym odnotowania był apel Andrzeja Nowrotka o kontynuowanie dyskusji pomiędzy różnymi nurtami obecnymi w organizacji. Nowrotek zasugerował, że próba całkowitego odsunięcia z władz zrzeszenia osób o odmiennych poglądach i reprezentujących południowe, zachodnie i północne regiony będzie działaniem niekorzystnym dla całej organizacji.

Następnie przystąpiono do wyborów. Kolejno wywoływani kandydaci, zarekomendowani uprzednio przez zebrania regionalne, mieli wyrazić zgodę lub jej brak na uczestnictwo w wyborach. Pewnym zaskoczeniem było nieprzyjęcie przez Prezydium Walnego Zgromadzenia braku zgody na kandydowanie dotychczasowego wiceprezesa Bolesława Milewskiego, przekazanej przez jednego z delegatów. Pomimo braku zgody, nazwisko Milewskiego umieszczono na liście wyborczej.

Dalej poszło sprawnie, gdyż zrezygnowano z prezentacji sylwetek kandydatów i zadawania im pytań, aczkolwiek pewnym zaskoczeniem były wśród kandydatów osoby, którym ich własne środowiska odmówiły rekomendacji, a które mimo to wystartowały w wyborach. Ostatecznie jednak władze ZMPD zostały wybrane. Prezesem został ponownie Jan Buczek, a do zarządu wybrano: Adama Byglewskiego, Jarosława Jakoniuka, Artura Kamińskiego, Janusza Łacnego, Leszka Pieńkowskiego i Andrzeja Szabłowskiego. Wybrano także Komisję Rewizyjną i Radę.

Po obiadowej przerwie podjęto ponownie obrady. Niestety, jak się już wkrótce okazało, po wyborach władz i obiedzie większość delegatów opuściła Jachrankę. Tym samym, ze względu na brak kworum, podjęcie przewidzianych w porządku obrad uchwał, w tym także uchwały w sprawie wwozu do Polski paliwa, nie było możliwe. Dlatego też, po omówieniu spraw różnych, Walne Zgromadzenie zakończyło swoje obrady.

Maciej Wroński
Dyrektor Biura Prawnego OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.