Select Page


Rozszerzenie uprawnień przewozowych o transport międzynarodowy


Renault_Trucks_T_Long_Haul_Days_14
 

Od 15 sierpnia br. znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym znacznie uprościły możliwość uzyskania przez krajowych przewoźników drogowych licencji wspólnotowej, uprawniającej do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Ubieganie się o ten dokument rozważa coraz więcej przedsiębiorców, którzy ze względu na załamanie krajowego rynku przewozowego szansę na przetrwanie swojej firmy upatrują w wejściu na rynek europejski.
Od strony formalnej jest to dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. A czy związane z tym nadzieje krajowych przewoźników są w pełni uzasadnione, to już zupełnie inna kwestia. Oprócz uzyskania licencji wspólnotowej będą oni musieli sprostać wymaganiom i standardom obowiązującym w międzynarodowych przewozach drogowych, a także stawić czoło konkurencji znacznie lepiej przygotowanej do walki o klienta niż ma to miejsce na rynku wewnętrznym.

Pierwszym krokiem do zdobycia licencji jest złożenie wniosku
Ubiegając się o licencję wspólnotową krajowy przewoźnik drogowy powinien złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o jej wydanie. We wniosku należy podać wymienione w ustawie o transporcie drogowym dane i informacje. Pierwszą z nich jest oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedziba albo miejsce zamieszkania. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna, powinien w tym miejscu podać swoje imię (imiona) i nazwisko, a także adres zamieszkania. Przedsiębiorca będący osobą prawną lub osobową spółką prawa handlowego wskazuje we wniosku nazwę, pod którą jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a także adres siedziby ujawnionej w tym samym rejestrze. W przypadku spółki cywilnej, która w rozumieniu polskiej ustawy o swobodzie działalności nie może być uznana za przedsiębiorcę, wniosek o wydanie jednej licencji wspólnotowej mogą składać jej wspólnicy. W tym przypadku we wniosku należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz z ich adresami zamieszkania.

Jedna firma dwie siedziby
Niejednokrotnie zdarza się, że adres przedsiębiorcy wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w KRS, różni się od adresu oddziału firmy lub jej biura, w którym prowadzona jest główna działalność organizacyjna związana z transportem i gdzie przechowywane są dokumenty podlegające kontroli przez organy właściwe w sprawach transportu. Dlatego też we wniosku o wydanie licencji wspólnotowej należy wskazać adres takiego oddziału lub biura, jako adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Warto tutaj wskazać, że w przypadku kontroli w tej siedzibie kontrolerzy mogą sprawdzać, czy w lokalach biurowych przechowywane są wszystkie potrzebne do działalności transportowej dokumenty. Ustawa o transporcie drogowym wprowadza wyjątek dla dokumentów księgowych, które mogą być przechowywane w  uprawnionym biurze rachunkowym prowadzącym przedsiębiorcy dokumentację finansową.

Przedsiębiorca nie zawsze musi być w ewidencji lub w rejestrze
Kolejnymi informacjami zawartymi we wniosku powinny być: informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a także numer identyfikacji podatkowej (NIP). O ile NIP posiada każdy przedsiębiorca, to niektóre nieliczne podmioty nie są ujawniane w CEIDG i w KRS. Przykładem mogą tu być samorządowe lub państwowe osoby prawne uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej. Samorządowymi osobami prawnymi są chociażby znane powszechnie wszystkim kierowcom wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Ustawa zwalnia takich dość nietypowych przedsiębiorców z obowiązku wskazywania informacji o CEIDG oraz numeru w KRS.

Licencja wydawana jest na określony rodzaj transportu
Niezbędną informacją dla organu wydającego licencję wspólnotową jest także określenie rodzaju transportu drogowego. Przedsiębiorca powinien w swoim wniosku sprecyzować, iż wniosek dotyczy licencji wspólnotowej w zakresie transportu drogowego rzeczy albo transportu drogowego osób. Obok rodzaju transportu we wniosku należy wskazać rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca ma zamiar wykorzystywać do przewozów międzynarodowych, a także liczbę tych pojazdów. Przez rodzaj pojazdu należy rozumieć odpowiednio: samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus. W niektórych przypadkach do międzynarodowych przewozów drogowych wymagających licencji wspólnotowej mogą być używane także samochody osobowe, ciągnące przyczepę przewożącą rzeczy, której dopuszczalna masa całkowita wraz z dopuszczalną masą całkowitą samochodu przekracza łącznie 3,5 tony.

Liczba wypisów może być mniejsza niż liczba używanych pojazdów
We wniosku muszą się znaleźć także informacje dotyczące osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie takie jak: imię i nazwisko tej osoby, jej adres zamieszkania oraz numer posiadanego przez nią certyfikatu kompetencji zawodowych. Może to być ta sama osoba, która dotychczas zarządzała transportem krajowym, gdyż certyfikaty kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy wydane przed dniem 4 grudnia 2011 r. upoważniają obecnie także do zajmowania się przewozami międzynarodowymi. Kolejna ostatnia grupa wymaganych informacji to: liczba wypisów z licencji wspólnotowej, o których wydanie wnioskuje przedsiębiorca oraz wskazanie okresu nie dłuższego niż 10 lat, na jaki licencja wspólnotowa ma być udzielona. Liczba wypisów wskazana we wniosku może być mniejsza niż liczba pojazdów, które przedsiębiorca ma zamiar wykorzystywać do międzynarodowych przewozów drogowych. To przewoźnik ocenia stopień wykorzystania taboru samochodowego pamiętając, że każdorazowo w pojeździe wykonującym międzynarodowy przewóz drogowy musi znajdować się oryginalny wypis z licencji.

Wymagane są tylko trzy załączniki do wniosku
Do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej krajowy przewoźnik powinien dołączyć trzy dokumenty: kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a także dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tego dokumentu. Ponieważ przepisy ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców uznają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną przed 15 sierpnia br. za dokument równoważny ww. zezwoleniu, dotychczasowi przewoźnicy mogą załączyć do wniosku zamiast kserokopii zezwolenia kserokopię posiadanej licencji krajowej.

Najważniejszy załącznik – zaświadczenie od starosty
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorca powinien uzyskać u starosty, który wydał mu dotychczasowe krajowe uprawnienie – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem odpowiedniego przepisu ustawy o transporcie drogowym, zaświadczenie nie dotyczy liczby pojazdów zgłoszonych do licencji, a jedynie liczby pojazdów, na którą przedsiębiorca ma pokrycie w kwotach wynikających z dokumentów potwierdzających jego zdolność finansową. I tak dla przykładu można wskazać, iż w przypadku dysponowania gwarancją bankową na 59 tys. euro organ powinien wystawić zaświadczenie, iż przedsiębiorca ma pokrycie w zdolności finansowej na 11 pojazdów, zgodnie z zasadą: 9000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdą następną jednostkę transportową.

Starosta ocenia sytuację finansową według nowych zasad
Przed wydaniem zaświadczenia, starosta sprawdzając sytuację (zdolność) finansową przewoźnika ocenia ją wyłącznie w oparciu o zasady i dokumenty wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. W tym celu bada roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie jest zobowiązany przepisami o rachunkowości do sporządzania takiego sprawozdania, to ocena może być dokonana w oparciu o polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej w zakresie zdolności finansowej przewoźnika drogowego lub odpowiednią gwarancję finansową. Nie jest możliwe wydanie zaświadczenia w oparciu o dokumenty, które były przedkładane przed wejściem w życie unijnego pakietu transportowego takie jak np.: wyciąg z rachunku bankowego lub dokument wskazujący wartość posiadanej przez przewoźnika nieruchomości. Niestety zazwyczaj tylko takie dokumenty znajdują się w aktach przedsiębiorcy i dlatego musi się on liczyć z tym, iż przed wydaniem zaświadczenia starosta wezwie go przedłożenia obecnie obowiązujących dokumentów.

Nie warto kombinować z liczbą wypisów
Wskazana w zaświadczeniu od starosty liczba pojazdów wyznacza maksymalną liczbę wypisów z licencji wspólnotowej, o które może się ubiegać przedsiębiorca. Po uzyskaniu wypisów z licencji wspólnotowej należy zwrócić część lub wszystkie dotychczas posiadane wypisy tak, aby ich łączna liczba nie przekraczała liczby pojazdów, dla których przewoźnik udokumentował sytuację finansową. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu przedsiębiorcy grozi kara pieniężna w wysokości 500 złotych za każdy ponadliczbowy wypis. Dla przykładu można wskazać sytuację, w której przewoźnik o zdolności finansowej dla 11 pojazdów posiadał 11 wypisów z licencji krajowej. Po uzyskaniu 5 wypisów z licencji wspólnotowej łączna liczba posiadanych wypisów wyniosła 16. Aby nie złamać obowiązującego prawa, przewoźnik musi zwrócić staroście 5 wypisów z licencji krajowej. Jeżeli nie zrobi tego w wymaganym terminie, to musi się liczyć z sankcją w wysokości 2500 złotych.

Wymagania Biura ds. Transportu Międzynarodowego nie są do końca legalne
Wniosek o wydanie licencji wspólnotowej może być złożony osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego w Warszawie przy ulicy Prostej 69. Biuro to jest jednostką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wniosek można przesłać także za pośrednictwem poczty. Przepisy nie określają formularza, na jakim ma on być sporządzony. Może to być proste pismo zawierające wszystkie wymienione wyżej dane i informacje. Aby ułatwić sobie życie i nie przeoczyć jakiejkolwiek wymaganej informacji, warto jednak skorzystać z druku zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego (http://gitd.gov.pl/botm/index.php). Niestety nie wszystkie wymagania i informacje zamieszczone na stronie internetowej tego urzędu są zgodne z obowiązującym prawem, gdyż krajowi przewoźnicy są tam informowani o konieczności przedłożenia do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej wykazu pojazdów. Przepisy ustawy nie przewidują jednak takiego załącznika. Decyzja o tym czy pomimo wszystko załączyć ten dokument, czy podejmować słuszny co do zasady spór z urzędem należy jednak do przewoźnika.

Maciej Wroński

Sciagnij caly artykul


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.