Select Page


Wymagania wobec zawodowych kierowców


 

Przepisy określające obecne wymagania wobec zawodowych kierowców obowiązują już od dłuższego czasu, niemniej nadal sprawiają one wiele problemów wszystkim zainteresowanym osobom. Wynika to z faktu, że w ostatnich latach regulacje prawne w tym zakresie były zmieniane dosyć często. Dlatego, aby móc precyzyjnie ustalić te wymagania, należy brać pod uwagę nie tylko dzisiejszy stan prawny, ale także przepisy przejściowe oraz przepisy poprzednio obowiązujące. Mając to wszystko na uwadze możemy wyróżnić dwie grupy kierowców.
Grupa pierwsza to osoby, które uzyskały prawo jazdy odpowiedniej kategorii stosunkowo niedawno. Są to kierowcy posiadający uprawnienie kategorii D1 lub D prawa jazdy uzyskane po 10 września 2008 r., oraz kierowcy posiadający kategorię C1 lub C prawa jazdy uzyskaną rok później, po 10 września 2009 r.. Datę uzyskania ww. uprawnień sprawdzić możemy na drugiej stronie prawa jazdy. Jest to data wykazana przy odpowiedniej kategorii w kolumnie oznaczonej nr 10. Z kolei data wykazana w kolumnie 11 oznacza datę ważności tej kategorii.

Miejsce na oznaczenie kodowe m.in. potwierdzające posiadanie świadectwa kwalifikacji
Zatrudniając tych kierowców do wykonywania przewozów drogowych musimy od nich wymagać m.in. posiadania ważnego prawa jazdy, w którym na drugiej stronie przy kategorii C, C1, D lub D1 w kolumnie oznaczonej nr 12 znajdować się będzie oznaczenie kodowe „95”. Ten kod oznacza wykazanie się posiadaniem „świadectwa kwalifikacji zawodowej”.  Widząc go wiemy, iż kierowca uzyskał wymaganą dla niego kwalifikację wstępną oraz, że podczas badań lekarskich i psychologicznych nie stwierdzono u niego przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto mamy pewność, iż spełnienie tych obowiązków zostało zweryfikowane przez organ administracji wydający prawo jazdy i tym samym przedstawiane przez kierowcę dokumenty (świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz orzeczenia) są wydane w sposób prawidłowy przez uprawnione osoby lub podmioty. Świadectwo kwalifikacji zawodowej i orzeczenia powinny być przechowywane przez przedsiębiorcę i okazywane uprawnionym organom kontrolnym podczas przeprowadzanej kontroli przedsiębiorstwa. Do tych organów należą: Inspekcja Transportu Drogowego oraz organ, który wydał licencję na wykonywanie transportu drogowego. Ponadto należy pamiętać, iż orzeczenie lekarskie potwierdza wykonanie badań pracowniczych wymaganych  przepisami Kodeksu Pracy. Dlatego ten ostatni dokument może być także kontrolowany przez Inspekcję Pracy.
Z oczywistych względów przedsiębiorca powinien pamiętać o terminach ważności prawa jazdy zatrudnionych pracowników i innych osób wykonujących na jego rzecz przewozy drogowe. Aby przedłużyć uprawnienie do kierowania, kierowca powinien ukończyć szkolenie okresowe oraz ponownie odbyć badanie lekarskie i psychologiczne. Kierowca odbywa takie szkolenie i badania na podstawie skierowania przedsiębiorcy, w terminach co 5 lat do czasu aż ukończy 60 rok życia. Po osiągnięciu tego wieku zwiększa się częstotliwość badań lekarskich i psychologicznych. Przeprowadzane są one co 2,5 roku. Należy pamiętać, iż badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są na koszt przedsiębiorcy. Finansowanie szkolenia okresowego nie jest obligatoryjne. Przedsiębiorca może lecz nie musi finansować tych szkoleń.
Odbycie szkolenia i pozytywny wynik badań lekarskich i psychologicznych są dokumentowane:
”    przechowywanymi przez przedsiębiorcę świadectwem kwalifikacji zawodowej oraz orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, oraz
”    prawem jazdy z umieszczonym w odpowiednim miejscu oznaczeniem kodowym „95”.
Dla kierowców z pierwszej grupy przedsiębiorca nie musi wydawać jakichkolwiek zaświadczeń o spełnianiu przez nich wymagań ustawy o transporcie drogowym. Spełnienie wymagań podczas kontroli drogowej weryfikuje się w oparciu o prawo jazdy.
Druga grupa kierowców to ci, którzy wymaganą do przewozu drogowego kategorię C, C1, D lub D1 prawa jazdy uzyskali wcześniej, przed wskazanymi wyżej datami uzyskania uprawnień dotyczącymi pierwszej grupy. Przyjmując te osoby do pracy, oprócz prawa jazdy i zaświadczenia o niekaralności wymagamy od nich następujących dokumentów:
”    zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych przewozów kursu dokształcającego, zrealizowanego przez organizację zrzeszającą przewoźników, organizację kierowców lub przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
– ważnego orzeczenia lekarskiego lub równoważnego dokumentu, wydanych przez uprawnionego lekarza,
–  ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego przez uprawnionego psychologa.
Zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego jest zbędne w przypadku kierowcy:
– nie wykonującego transportu drogowego (np. wykonującego jedynie przewozy na potrzeby własne),
– posiadającego wymagane szkolenie okresowe,
– starającego się po raz pierwszy o zatrudnienie w tym charakterze po 10 września 2010 r..
W dwóch ostatnich przypadkach kierowca powinien przedstawić świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Ukończenie tego szkolenia powinno być potwierdzone także w prawie jazdy kodem „95”.
Wskazane wyżej dokumenty, których posiadaniem powinien wykazać się zatrudniany kierowca, powinny być przechowywane w dokumentacji kierowcy. Przedsiębiorca obowiązany jest okazywać je na żądanie wskazanej wcześniej, uprawnionej osoby, która przeprowadza w tym zakresie kontrolę przedsiębiorstwa. Powinien także pamiętać, aby wystawić kierowcy zaświadczenie o spełnianiu wymagań określonych ustawą o transporcie drogowym. To zaświadczenie kierowca powinien mieć przy sobie i okazywać na żądanie służb kontrolnych podczas kontroli drogowej.
Na przedsiębiorcy ciąży także obowiązek kierowania osób z drugiej grupy, w odpowiednim terminie, na szkolenie okresowe, które realizowane jest przez ośrodki szkolenia wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę oraz bezpośrednio po ukończeniu tego szkolenia na badania lekarskie i psychologiczne. Należy pamiętać, że uprzednie ukończenie kursu dokształcającego nie zwalnia od szkolenia okresowego.

Ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wyłącza konieczność szkolenia w zakresie innych kategorii. Po ukończeniu szkolenia okresowego i następnie po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego, kierowca powinien uzyskać potwierdzenie spełnienia tych wymagań w prawie jazdy. Wiąże się to z koniecznością wymiany tego dokumentu. Ponieważ wymiana może potrwać nawet kilkanaście dni, warto ten fakt uwzględnić przy planowaniu terminu szkolenia.
Po uzyskaniu w prawie jazdy wpisu oznaczenia kodowego „95”, nie ma potrzeby wystawiania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o spełnianiu przez kierowcę wymagań ustawy o transporcie drogowym.
Kolejne szkolenia okresowe i badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są okresowo w terminach i na zasadach wskazanych dla kierowców z pierwszej grupy. To samo dotyczy dokumentowania spełnienia tych wymagań.

Maciej Wroński
OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.