Select Page


Za mundurem kontrole sznurem (II)


 

Kontrola ruchu drogowego pojazdów wykonujących przewozy rzeczy lub osób

W poprzednim numerze „Pracodawcy Transportu Drogowego” omówiony został zakres uprawnień poszczególnych służb kontroli ruchu drogowego. Obecnie omówimy sposób, w jaki powinny one ją wykonywać. Wiedza na ten temat może być przydatna szczególnie dla naszych pracowników – kierowców.

Zatrzymanie. Czynnością poprzedzającą kontrolę pojazdu na drodze jest zazwyczaj jego zatrzymanie. Sygnał do zatrzymania może być podany przez funkcjonariuszy lub pracowników wszystkich uprawnionych służb, wskazanych w poprzednim artykule. Osoby te muszą być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wymóg rozpoznawalności oznacza, że powinny być one umundurowane lub odpowiednio ubrane. Dodatkowym wymogiem dla inspektorów transportu drogowego jest konieczność znajdowania się w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego lub w pobliżu znaku zakazu B-32 z napisem „kontrola drogowa”. Z wymogu umundurowania zwolnieni są policjanci zatrzymujący pojazd na obszarze zabudowanym.

Sygnał do zatrzymania przez umundurowaną osobę może być podany ręką lub tarczą w kształcie czerwonego koła z białym obrzeżem – w warunkach dostatecznej wysokości; latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym – w warunkach niedostatecznej widoczności.

Nieumundurowani policjanci mogą zatrzymywać pojazdy wyłącznie tarczą lub latarką. Sygnał do zatrzymania jest podawany przez uprawnioną osobę wykonującą swoje uprawnienia pieszo. Dodatkowo policjanci, inspektorzy transportu drogowego, celnicy i funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wydać polecenie zatrzymania poruszającego się pojazdu. To ostatnie polecenie może być wydane także za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Co ciekawe, przepisy przewidują możliwość podania sygnału do zatrzymania także z pokładu statku powietrznego.

Miejsce. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu. Dlatego też w celu dojazdu do takiego miejsca policjant lub inna uprawniona osoba może wydać kontrolowanemu
uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem służbowym. Od zasady zatrzymania pojazdu w bezpiecznym miejscu są możliwe wyjątki. Dotyczy to pojazdów zatrzymanych w wyniku prowadzonych działań pościgowych lub pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego. W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem służbowym przed przystąpieniem do kontroli powinien włączyć niebieskie światło błyskowe.

Nazywam się… Rozpoczynając kontrolę uprawniona osoba powinna przedstawić się podając stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Przedstawiając się nieumundurowani policjanci i inspektorzy
transportu drogowego są obowiązani okazać legitymację służbową. Policjanci umundurowani, celnicy i strażnicy graniczni okazują legitymację służbową jedynie na żądanie osoby kontrolowanej. Oczywiście okazanie legitymacji nie może przypominać machnięcia przed oczami zainteresowanej osoby. Osoba kontrolowana powinna mieć możliwość dokładnego odczytania i nawet zanotowania wszystkich danych z legitymacji.

Uwaga na polecenia. W trakcie kontroli może zostać wydane polecenie unieruchomienia silnika pojazdu. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub wynikających z charakteru kontroli kierującemu pojazdem lub pasażerowi może zostać wydane polecenie opuszczenia pojazdu. Policjant, inspektor transportu drogowego, celnik lub strażnik graniczny mogą także kierować kontrolowanym pojazdem, pod warunkiem, że posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania i jeżeli jest to niezbędne do dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu. To samo uprawnienie przysługuje funkcjonariuszom w sytuacji, gdy zatrzymany w wyniku pościgu lub ze względów zagrożenia bezpieczeństwa pojazd należy sprowadzić w miejsce, gdzie nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu. 

Istotnym jest fakt, że osoba kontrolowana może być wpuszczona do pojazdu służbowego jedynie w ściśle określonych przypadkach. Jest to konieczność: udzielenia pomocy choremu lub rannemu, doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia, poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek, okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenia czynności procesowych.

Także w tym artykule nie wyczerpaliśmy do końca tematu kontroli. Dlatego, jeżeli czytelnicy wykażą dalsze zainteresowanie tą problematyką, temat ten będzie kontynuowany.

Maciej Wroński,
dyrektor Biura Prawnego OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Macieja Wrońskiego
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.