Select Page


GDDKiA: pomoc dla przedsiebiorców poszkodowanych prze wykonawców


Ruszyła budowa
 

 Otworzyliśmy nabory zgłoszeń należności od uprawnionych przedsiębiorców, którym za wykonaną pracę przy budowie odcinków autostrady A1 i A4 nie zapłacili generalni wykonawcy tych inwestycji. Mimo wezwań GDDKiA, konsorcja budujące A1 Stryków – Tuszyn oraz A4 Rzeszów – Jarosław, nie spłaciły bowiem swoich zobowiązań w stosunku do podwykonawców, usługodawców i dostawców. Odzyskanie niezapłaconych przez konsorcja należności za prace wykonane i odebrane odbywać się będzie na podstawie Kodeksu Cywilnego 647(1) oraz specustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców.

 Do 1 lutego 2014 roku do oddziału GDDKiA w Łodzi mogą zgłaszać się wszyscy poszkodowani przez konsorcjum budujące A1 Stryków-Tuszyn, natomiast do 13 lutego 2014 roku do oddziału GDDKiA w Rzeszowie poszkodowani przez konsorcjum budujące A4 Rzeszów-Jarosław. Umożliwi to wszystkim uprawnionym przedsiębiorcom odzyskanie niezapłaconych przez oba konsorcja należności za prace wykonane i odebrane. Pragniemy zasygnalizować, że terminy 1 lutego i 13 lutego dotyczą zgłoszeń uprawnionych przedsiębiorców (usługodawców i dostawców) w rozumieniu ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. W przypadku roszczeń zgłaszanych przez podwykonawców robót budowlanych w trybie Kodeksu Cywilnego – mogą one być zgłaszane w każdym czasie.

 Do tej pory GDDKiA wypłaciła ponad miliard złotych zł tym przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani przez swoich kontrahentów (generalnych wykonawców). Oznacza to, że Ci, którzy należycie wykonali swoją pracę dostali należne pieniądze nie od tych, z którymi zawarli umowy (czyli od generalnych wykonawców), a zastępczo bezpośrednio od inwestora (czyli GDDKiA). Generalna Dyrekcja, postępując zgodnie z przepisami prawa, odzyskuje od generalnych wykonawców kwoty wypłacone ich podwykonawcom. Do tej pory wyegzekwowano dla Skarbu Państwa ponad 730 mln zł, a pozostała kwota jest w trakcie odzyskiwania. GDDKiA płaci bowiem tylko raz za pracę wykonaną na swoich budowach. W ten sposób dba o interes Skarbu Państwa.

 GDDKiA, która jest inwestorem, wypłaca pieniądze podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, mimo, że nie są to podmioty z którymi zawarła umowy. Robi to w sytuacji, kiedy generalni wykonawcy nie regulują swoich zobowiązań wobec tych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają w ten sposób zastępcze wypłacanie przez GDDKiA należnych wynagrodzeń tym, którzy zostali poszkodowani przez generalnych wykonawców. Do tej pory w ten sposób, w ramach solidarnej odpowiedzialności określonej Kodeksem Cywilnym poszkodowani przedsiębiorcy otrzymali od GDDKIA ponad 823,5 mln zł. Kolejne 182,3 mln zł zostały wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności.

 Co ważne, GDDKiA wypłaca należności pokrzywdzonym przedsiębiorcom, a następnie odzyskuje wypłacone kwoty od generalnych wykonawców, w zastępstwie których regulowała należności. Pieniądze pochodzą m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego przez generalnego wykonawcę w momencie podpisywania umowy z GDDKiA, z potrąceń płatności dla generalnego wykonawcy (bieżące faktury za wykonane zadania) lub też odzyskiwane są na drodze sądowej poprzez złożenie pozwu o zapłatę lub zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. GDDKiA odzyskała od wykonawców 730 mln zł.


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.