Select Page


OZPTD: Odpowiedź Komisji Europejskiej na skargę OZPTD


logo ke
 

Odpowiedź Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia br. na skargę OZPTD w sprawie ograniczeń nacisku osi na polskich drogach

23 maja br. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego skierował do Komisji Europejskiej skargę przeciwko polskiej administracji rządowej i samorządowej za naruszenie prawa wspólnotowego w zakresie:

• postanowień pkt 3 rozdziału 8 Załącznika XII do Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, oraz
• przepisu art. 3 ust. 1 Dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Naruszenia wskazanych wyżej przepisów zdaniem Związku polegają na:

– uniemożliwieniu korzystania z nieunowocześnionych części drugorzędnej sieci dróg, tam gdzie jest to technicznie możliwe, dla celów załadunku i rozładunku pojazdów spełniających wymagania Dyrektywy Rady 96/53/WE, w szczególności w zakresie pełnych dopuszczonych przez warunki techniczne nacisków osi, odpowiadających obciążeniom przewidzianym dla nacisku 11,5 ton,
– braku realizacji przyjętego przez Polskę zobowiązania, iż drogi budowane lub unowocześniane z użyciem środków pochodzących z budżetu Wspólnoty uwzględniają zdolność przenoszenia dopuszczalnego nacisku 11,5 tony na oś,
– pozorowaniu stopniowego otwierania polskiej sieci dróg dla pojazdów spełniających wymagania Dyrektywy Rady 96/53/WE, gdyż jedynie niewiele ponad jeden procent polskich dróg umożliwia ruchu normatywnie załadowanych pojazdów.

W ramach przesyłanej korespondencji Związek przekazał Komisji 65 stronicowe opracowanie zawierające wykaz wszystkich inwestycji unijnych w drogi samorządowe, które zdaniem OZPTD zrealizowane zostały niezgodnie z prawem unijnym, gdyż nie zapewniają przenoszenia nacisku osi 11,5 ton.

Po kilku miesiącach badania sprawy przez Komisję Europejską OZPTD otrzymało pierwsze wstępne stanowisko ze strony Komisji Europejskiej zawarte w piśmie z dnia 6 grudnia br., z którego wynika, iż nasza argumentacja prawdopodobnie może zostać przyjęta. W swoim piśmie Komisja Europejska stwierdza m.in., iż od 1 stycznia 2011 roku należy w Polsce w pełni stosować przepis art. 3 ust. Dyrektywy Rady 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. W związku z powyższym Komisja Europejska zwróciła się do władz polskich o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W przypadku braku zadawalającej odpowiedzi Komisja zastrzegła możliwość podjęcia decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wobec Polski na mocy art. 258 Traktatu. Polega ono na wezwaniu państwa członkowskiego do zaniechania uchybienia, polegającego na niewypełnieniu przez państwo członkowskie obowiązków, jakie spoczywają na nim na mocy prawa UE. Jeżeli wezwanie nie odniesie skutku Komisja Europejska może następnie wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Jak widać jest to dopiero początek walki OZPTD o przejezdność polskich dróg, niemniej wszystko wskazuje na to, iż odniesiemy kolejny sukces w walce o polską gospodarkę narodową, dla której transport drogowy jest (i jeszcze przez wiele lat będzie) podstawą jej funkcjonowania.

Opracowanie:
Maciej Wroński, Dyrektor Biura Prawnego OZPTD

Zapraszamy do przeczytania odpowiedzi Komisji Europejskiej


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.