Select Page


Uwaga na ograniczenia w ruchu drogowym


 

Zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton i ograniczenia w ruchu tych pojazdów w okresie wakacyjnym nie stanowią novum. Jak co roku w okresie od pierwszego piątku po dniu 18 czerwca 2010 r. do ostatniej niedzieli przed 1 września na drogach na obszarze całego kraju obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Niemniej jednak pragmatyka kontrolna, jak również uczestnictwo w ruchu drogowym potencjalnego użytkownika dróg, z uwagi na wzmożony ruch wakacyjny, pokazuje, że wciąż brak rzetelnej wiedzy co do terminów obowiązywania ograniczeń i zakazów ruchu tych pojazdów. Istotne problemy powstają również na gruncie korzystania ze zwolnień od przedmiotowych zakazów.

Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, zostały określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj. rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1040 z późn. zm.).
Przepisy rozporządzenia wprowadzają w okresie wakacji czasowe ograniczenia w ruchu „dużych” pojazdów ciężarowych. Ograniczenia te polegają na zakazie ruchu tych pojazdów w weekendy w odpowiednich przedziałach czasowych.

Dzień tygodnia Przedział czasowy Czas trwania zakazu
piątek 18:00 – 22:00 4h
sobota 08:00 – 14:00 6h
niedziela 8:00 – 22:00 14h

Należy jednak pamiętać, że w dniu 15 sierpnia, tj. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny jako dzień ustawowo wolny od pracy, obowiązuje zakaz ruchu w godzinach od 8:00 do 22:00, a ponadto w dzień poprzedzający to święto – zakaz w godzinach: 18:00 – 22:00. W tym roku 15 sierpnia przypada na niedzielę, więc będzie obowiązywał standardowy dla „wakacyjnej niedzieli” zakaz 14 – godzinny i zakaz „świąteczny” w tym samym wymiarze i w tych samych godzinach. Natomiast w dzień poprzedzający, tj. 14 sierpnia, w sobotę, zakaz będzie obowiązywał łącznie 10 godzin, w godzinach: 08:14:00 (zgodnie z tabelą) i następnie w godzinach: 18:00 – 22:00.

Okresowe ograniczenia w ruchu przewidziane w rozporządzeniu nie mają charakteru bezwzględnego. Istnieją bowiem liczne wyjątki od zakazów w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów powyżej 12 t. Przepis § 3 rozporządzenia wskazuje na kilka grup zwolnień m. in. z uwagi na kryterium: właściciela pojazdu, cel przewozu i rodzaj przewożonego ładunku.

Jeżeli zatem na drogach zauważymy w przedstawionych powyżej okresach ciężarówkę powyżej 12 t nie w każdym przypadku przejazd taki będzie oznaczał wykonywanie przejazdu wbrew przepisom o okresowych ograniczeniach w okresie wakacyjnym.

Przewóz ten może bowiem stanowić przewóz korzystający ze zwolnień z zakazów ruchu w przypadku, gdy pojazd:

 1. należy do Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. bierze udział w:
  a) akcjach ratowniczych,
  b) akcjach humanitarnych,
  c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
  d) usuwaniu awarii;
 3. jest używany:
  a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
  b) do przewozu żywych zwierząt,
  c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
  d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
  e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
  f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
  g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
  l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
  n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
  o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
  p) w transporcie kombinowanym;
 4. stanowi pojazd wolnobieżny używany do prac rolnych i ciągnik rolniczy;
 5. powraca z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;
 6. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekuje na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zapamiętać, że zwolnienia te dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Ponadto aby skorzystać ze zwolnienia dotyczącego przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych należy wskazać, że zwolnienie to dotyczy tylko i wyłącznie katalogu 19 grup następujących produktów:

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte i doniczkowe.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe.
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 

 

Renata Strachowska


 

Katagoria: Komentarz Renaty Strachowskiej
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.