Select Page


Odpowiedzialność firmy kurierskiej za paczkę


kurier-paczka
 

Z chwilą oddania przesyłki kurierowi bierze on na siebie odpowiedzialność za jej transport w odpowiednich warunkach i skuteczne doręczenie do rąk adresata lub wybranego punktu odbioru. Co stanie się jednak, jeśli przesyłka z niewyjaśnionych przyczyn zaginie lub jej zawartość zostanie uszkodzona, lub zniszczona? Czy klient może wówczas liczyć na odszkodowanie?

 

Odpowiedzialne działanie firmy kurierskiej

Każda firma świadcząca usługi kurierskie na rzecz swoich klientów – indywidualnych lub przedsiębiorców, powinna brać na siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozowej, zgodnie z przepisami Prawa przewozowego. Firmy kurierskie, czego przykładem jest DHL Parcel, w swoich regulaminach świadczenia usług w sposób szczegółowy wskazują, kiedy i za co biorą odpowiedzialność przy dostarczaniu przesyłek odbiorcom.

 

Górne granice odpowiedzialności DHL Parcel

Firma DHL Parcel odpowiada wobec osób innych niż konsumenci, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozowej na podstawie prawa przewozowego. Z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, jej odpowiedzialność materialna ograniczona jest do kwoty:

  • zadeklarowanej wartości przesyłki,
  • rzeczywistej, zwykłej wartości przesyłki,
  • kwoty 500 zł.

Odszkodowanie należy się również za szkodę powstałą wskutek zwłoki w doręczeniu przesyłki, do wysokości równowartości 50 proc. opłaty podstawowej za transport, jaka wynika z cennika aktualnego w dniu nadania przesyłki lub umowy zawartej z DHL. Wyjątkiem od reguły jest korzystanie przez płatnika z usług DHL PARCEL 9 lub DHL PARCEL 12, kiedy za niedopełnienie zobowiązania dotyczącego terminowego dostarczenia przesyłki, przysługuje odszkodowanie w wysokości 100 proc. opłaty podstawowej.

 

Odpowiedzialność za przesyłki pocztowe

Jeśli klient korzysta w DHL Parcel z usługi pocztowej, to firma kurierska ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich usług zgodnie z prawem pocztowym. Dlatego wypłaci ona odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej, niebędącej przesyłką z korespondencją, w kwocie nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy.

W przypadku utraty przesyłki z korespondencją, odszkodowanie dla klienta będzie wynosiło maksymalnie tyle, co dziesięciokrotność opłaty za usługę, nie mniej niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego uprzednio terminu doręczenia, przysługuje rekompensata w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności opłaty za usługę.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Firmy kurierskie mogą zaznaczyć w regulaminach swojej działalności, że nie ponoszą w niektórych sytuacjach odpowiedzialności za przesyłkę. DHL Parcel nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, jeśli nastąpiło ono wskutek siły wyższej, z przyczyn występujących po stronie nadawcy, lub odbiorcy, niezawinionych przez DHL, z powodu naruszenia przez nadawcę lub odbiorcę przepisów prawa, lub regulaminu DHL oraz ze względu na właściwości samej przesyłki.


 

Katagoria: porady prawne
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 2 lata temu.